Medzinárodná konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“

Komerčný obsah

Konferencia je určená pre manažment zdravotníckych zariadení, zdravotníckych pracovníkov, členov etických komisií, pracovníkov právnych a administratívnych oddelení zdravotníckych zariadení, advokátov, pracovníkov farmaceutických spoločností, vedeckých pracovníkov, ako aj pacientov a členov pacientskych združení. Viac ako 25 prednášajúcich a diskutérov zo štyroch krajín bude diskutovať o základných a zásadných otázkach týkajúcich sa systému zdravotnej starostlivosti a vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

Princípy sú základom pre tvorbu pravidiel a pre fungovanie spoločnosti. Medzi ich proklamovanou prítomnosťou a ich reálnym uplatňovaním v praxi zdravotníctva však môže existovať disproporcia. Transparentnosť  pri tvorbe legislatívy a právna istota? Solidarita? Ochrana vlastníctva, či povinnosť liečiť bez ohľadu na ekonomickú stratu? Kvalita liečby v optike obmedzenosti zdrojov? Ochrana osobnosti pacienta? Vyrovnávanie šancí zdravotne postihnutých?

Konferencia je dizajnovaná ako jedinečné podujatie, ktoré získalo podporu viacerých stavovských organizácii – Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárnickej komory, Slovenskej komory ortopedických technikov, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskej komory zubných technikov.

Záštitu nad konferenciou prevzala MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. a JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR. Účastník získa priamo na konferencii medzinárodný recenzovaný  zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi.  Konferencia je kreditovaná jednotlivými stavovskými organizáciami. Zámerom organizátorov je podporiť diskusný rozmer podujatia s dôrazom na vytvorenie efektívnych možností klásť otázky a ovplyvňovať konkrétny obsah odporúčaní pre všetkých zainteresovaných.

Konferencia je rozdelená do dvoch konferenčných dní

Prvý deň je venovaný systémovým veciam týkajúcich sa spôsobu tvorby zdravotníckej legislatívy, otázky „bezplatnosti“ a nákladovosti zdravotnej starostlivosti, limitom v solidarite a novým trendom zvýrazňujúcim spotrebiteľský charakter vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom.

Druhý deň je venovaný vybraným aspektom vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom. Prednášajúci a diskutéri sa budú venovať téme informovaného súhlasu a ochrany autonómie pacienta, zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a otázkam ochrany postavenia zdravotne postihnutých osôb.

Najvýraznejšou pridanou hodnotou tohto podujatia je multiodborový obsah. Svoje príspevky prednesú odborníci z oblasti práva, bioetiky, farmácie, morálnej teológie, psychológie ale aj zástupcovia pacientskych organizácií a občianskeho sektoru.

Na konferenciu sa môžu záujemcovia hlásiť cez konferenčný web www.konferencia.medius.sk, na ktorom sú zverejnené všetky potrebné informácie, ako aj jej kompletný program.

Zdroj: Komora pre medicínske právo MEDIUS