Hory, lesy, dobre vám je?

Stav slovenských lesov je jedna z top environmentálnych výziev na Slovensku. Infografika ponúka základné štatisticky EÚ a OECD o dôvodoch a rozsahu úbytku lesov a ťažby dreva.

Vďaka pomerne vysokému podielu lesov Slovensko presadzovalo využívanie biomasy prostredníctvom fondov EÚ ako príspevok k cieľom politiky v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Využívanie (drevnej) biomasy v určitých regiónoch Slovenska sa stalo problémom, pretože sa na energetické účely dochádzalo k výrubu a spaľovaniu dreva vysokej kvality.

“Z trendov už vidno, že dochádza k znehodnocovaniu zásob dreva v lesných porastoch a krajinných prvkov v mestských oblastiach a v okolí riek a ciest. V záujme zabránenia ďalšiemu zhoršovaniu bola Slovenská republika požiadaná o vypracovanie analýzy udržateľného využívania zdrojov biomasy v kontexte financovania zo strany EÚ. Boli tiež hlásené prípady nezákonného používania kvalitného dreva na spaľovanie biomasy,” uvádza dokument Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ na Slovensku z roku 2017.

V Národnej rade SR prešiel 6. decembra opozičný návrh na ukončenie dotovania spaľovania zdravých stromov.

Čítajte na Denníku N: Opozícia a Vlk pretlačili zákaz biomasakra aj napriek odporu drevára Žigu

Ochrana slovenských lesov

Podľa znenia Envirostratégia 2030 z dielne ministerstva životného prostredia medzi hlavné činitele nepriaznivého zdravotného stavu slovenských lesov patria zmena klímy a s ňou spojené výkyvy počasia (najmä vietor), podkôrny hmyz a vplyv človeka, činnosťou ktorého sú na mnohých miestach vekovo a druhovo málo diverzifikované, a tým pádom väčšinou zraniteľné, lesy.

Indikátorom poškodenia lesov je aj tzv. defoliácia, teda odlistnenie stromov. Viac ako tretina stromov na Slovensku je vo vysokom stupni defoliácie, kedy je aspoň štvrtina ich listov poškodená. To je dlhodobo viac, než je celoeurópsky priemer. Kysuce, Orava a spišsko-tatranská oblasť sú oblasťami s dlhodobo najhorším zdravotným stavom lesov. Na Slovensku sa zachovalo 10,5 tisíc hektárov pralesov a ich zvyškov.

Stretégia navrhuje viaceré opatrenia. V prvom rade sa má ťažba dreva sa má uplatňovať udržateľným spôsobom. V oblastiach s najvyšším stupňom ochrany bude zakázaná a na územiach s aktívnym manažmentom sa bude uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie. Celková hodnota ekosystémových služieb lesov nebude klesať. Zvýši sa verejná aj inštitucionálna kontrola ťažby dreva.

Dokument Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ – Slovensko, 2017  hovorí o nesúlade medzi rôznymi prístupmi v oblasti obhospodarovania lesov, ktorý je jedna z troch najvýznamnejších výziev v oblasti životného prostredia na Slovensku. Intenzita využívania lesov podľa niektorých ukazovateľov za posledných desať rokov vzrástla, pričom holoruby sa používajú mimoriadne často.

Väčšina lesov je vo vlastníctve štátu, niektoré časti sú však v súkromnom vlastníctve napr. mimovládnych organizácií, ktoré ich obhospodarujú. Obhospodarovanie štátnych lesov sa riadi plánmi obhospodarovania lesov zameranými na produkčnú funkciu lesa. Pokiaľ ide o zdravie lesa, aj keď sa trend od 90. rokov minulého storočia stabilizoval, oslabovanie stability ekosystémov počas desaťročí spôsobilo, že lesné ekosystémy utrpeli vplyvom prudkých víchric (napr. v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách v roku 2004).

Pozn. Pôvodná verzia infografiky pracovala pri grafe o podiele prirodzených lesov vo vybraných krajinách s dátami v správe EEA 6/2015. Správa EEA sa však odvoláva na správu Forest Europe, ktorá obsahuje iné dáta (strana 275-276). Dáta sme preto upravili podľa údajov Forest Europe (väčšina je z roku 2015).