Výsledky triedeného zberu budú ešte horšie ako sa predpokladá

Zdroj: ENVI-PAK

Zmeny v smernici o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov prinesú nové limity pre zhodnocovanie a recykláciu odpadu z obalov. Slovensko má veľmi zdržanlivý postoj. Myslíte, že oprávnene?

Vývoj legislatívy v Európe úplne jasne ukazuje, že limity sa zvyšovať budú. Otázka je horizont, ktorý by to malo postihnúť a pripravenosť slovenského odpadového systému.

Financovanie odpadového hospodárstva v obaloch je dnes značne poddimenzované. Slovenská republika ani presne nevie, koľko odpadu z obalov sa v SR tvorí. Štatistiky síce existujú, ale už dnes s určitosťou vieme, že niektoré množstvá odpadov sú evidované viackrát. Nový systém by mal tento stav riešiť. Máme však opodstatnenú obavu, že v skutočnosti je vytriedeného odpadu z obalov menej ako sa štatisticky deklaruje, takže výsledky triedeného zberu budú horšie ako sa predpokladá.

Štartovacia čiara pre každú organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV) by mala byť rovnaká. Vieme však, že už dnes existuje viacero podobných oprávnených organizácií. Nemajú tieto organizácie značnú výhodu? Ako je zabezpečená konkurencia na trhu s odpadmi?

Vznik oprávnených organizácií, ktoré zabezpečujú triedený zber bol prirodzeným vývojom v rámci krajín EÚ. Takto je nastavených väčšina systémov v Európe. Preto už dnes oprávnená organizácia alebo výrobcovia, ktorí si chceli založiť takýto systém, mali a stále majú možnosť sa zapojiť.

Nová legislatíva tu ešte nie je, stále je vo fáze prípravy. Ešte je dosť dlhá cesta na to, aby bola naozaj platná, takže nevidím dôvod, prečo by nemohli vzniknúť nové organizácie. Obcí je v SR celkovo až 2890 takže potenciál tu stále je. Navyše ani tých 1600 obcí, s ktorými aktuálne ENVI-PAK spolupracuje, nie sú ničím viazané a môžu sa slobodne rozhodnúť.

Ako budú organizácie zodpovednosti výrobcov plniť limity?

OZV je povinná postarať sa o všetok odpad z obalov, nie len o komunálny ale aj priemyselný. Zberový podiel bol do novej legislatívy zavedený, aby sa OZV nesústreďovali výhradne na priemyselný odpad, ktorého triedenie a následné procesy sú oveľa jednoduchšie a lacnejšie. O túto surovinu má každý záujem, pretože ide o čistý produkt. Spracovanie komunálneho odpadu je drahšie a konečný materiál nie je tak lukratívne predajný, pretože je znečistený. Nech ho akokoľvek dotriedite, stále obsahuje isté percento nečistôt.

Nový zákon hovorí o tom, že OZV sa majú sústrediť práve na komunálny odpad. Nemôžu plniť svoje povinnosti len odpadom z priemyslu, ale musia zabezpečiť aj podiel zberu a zhodnotenia z komunálneho odpadu. V návrhu zákona je to nastavené  vzorcom, ktorý berie do úvahy pomer triedených komunálnych odpadov k obalom, ktoré jej klienti uvádzajú na trh. Navyše z tohto vzorca vyplýva, že percento triedeného komunálneho odpadu bude reflektovať situáciu v triedenom zbere.

ENVI-PAK sa stal partnerom kampane Európskej komisie Generation Awake smerujúcej k zvyšovaniu povedomia o zhodnocovaní odpadu. Robia podľa Vás verejné inštitúcie na Slovensku dosť, pokiaľ ide o vzdelávanie v tomto smere? Čo by ste zlepšili?

Najprv treba zjednotiť spôsob zberu. Najmä  spôsob triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovových obalov.  Potom sa bude dať jednotne propagovať myšlienka akým spôsobom triediť. Pretože, keď dnes v jednej obci dávajú viacvrstvové kombinované materiály do papiera a v druhej do plastov, je veľmi ťažké robiť celoslovenskú kampaň na to ako správne triediť odpad. Takže aj toto je ambíciou spoločnosti ENVI-PAK. Navrhujeme zaviesť jednotný systém triedenia odpadov z obalov a im podobným odpadov. Určite súhlasím s tým, že aj verejné inštitúcie na Slovensku, by sa mali aktívnejšie zapojiť do takýchto kampaní.

ENVI-PAK oceňuje samosprávy, ktorým sa výnimočne darí v zbere odpadu. Čo majú tie najúspešnejšie spoločné a čo robia dobre?

Oceňujeme samosprávy vo viacerých kategóriách a to obce pod 5000 a nad 5000 obyvateľov. Umožňujeme tým zapojiť sa do súťaže aj malým obciam, ktoré majú neporovnateľne menšie prostriedky, ako aj inú hustotu osídlenia atď.

Jednou z kategórií je dostupnosť zbernej siete pre obyvateľov. To znamená, že ako komfortný je prístup obyvateľa k zbernej nádobe.

Druhou kategóriou je vyseparovateľnosť, kde sa sleduje množstvo vytriedeného papiera, skla, plastu a viacvrstvových kombinovaných materiálov v prepočte na obyvateľa.

Poslednou kategóriou je efektivita zbernej siete. Sledujeme, aké množstvo sú obce schopné zo svojej zbernej siete, ktorú majú inštalovanú, vyseparovať. Je to pre nás dôležitý ukazovateľ, pretože chceme, aby kontajnery boli aj plne využívané.  

Na záver vždy vyhlásime celkového víťaza, ktorým sa stane obec, ktorej sa podarilo uspieť vo všetkých troch kategóriách. Okrem týchto troch kategórií oceňujeme obce za tzv. ekologický počin roka.