Audit: Účinnosť LIFE možno zlepšiť opakovaním úspešných projektov

„Šírenie a opakovanie projektov LIFE je zjavne nedostatočné, čo značne obmedzuje schopnosť programu pôsobiť ako katalyzátor environmentálnych zmien, ktoré predstavujú všeobecný cieľ“, uviedol Jan Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Cieľom auditu bolo preskúmať, či koncepcia a realizácia environmentálnej zložky programu prispeli k účinnosti programu. V rámci kontroly sa audítori zamerali na 5 členských krajín Únie (Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo), ktoré predstavujú 55 % rozpočtu programu LIFE a 15 % jeho projektov.

Kritiku audítorov si program vyslúžil kvôli nedostatočnému zameraniu obmedzených zdrojov na vopred vybrané ciele, čo viedlo k nedostatku projektov vhodných na presadzovanie zmysluplného vývoja environmentálnej politiky EÚ. Okrem toho indikatívne národné príspevky obmedzovali výber najlepších projektov, keďže projekty sa vyberali nielen podľa ich významu, ale aj podľa toho, z ktorého členského štátu pochádzali.

Európska komisia, ktorá LIFE priamo riadi, nedostatočne odôvodnila výber projektov a hoci sa u niektorých podporovaných projektov dosiahli pozitívne výsledky, program nesplnil svoju základnú úlohu, ktorou je zabezpečenie účinného šírenia a opakovania projektov.

Keďže zložka LIFE – environmentálna politika z celkového hľadiska nefungovala účinne, lebo nebola dostatočne dobre navrhnutá a realizovaná, Dvor audítorov odporučil niekoľko zlepšení.

Obmedziť priority, zaistiť udržateľnosť

Komisia a členské štáty by mali mať možnosť obmedziť oprávnené žiadosti na obmedzené strategické priority a stanoviť jasné, konkrétne, merateľné a dosiahnuteľné ciele pre financované projekty. Zjednodušil by sa tým proces výberu, úsilie sa sústredilo na konkrétne otázky a uľahčilo sa hodnotenie dopadov.

Komisia v rámci programu LIFE pre ďalšie obdobie navrhla zrušiť národné príspevky na tradičné projekty, ale ponechala geografickú rovnováhu pri integrovaných projektoch. V prípade týchto integrovaných projektov by preto mala zabezpečiť, aby sa vyberali na základe ich významu a aby zemepisná vyváženosť neporušovala zásadu rovnosti príležitostí žiadateľov.

Priestor pre zlepšenie našli audítori aj pokiaľ ide o formuláre Komisie na hodnotenie výberu projektov, jej nástroje riadenia programu, ale tiež hodnotenie primeranosti deklarovaných nákladov na zamestnancov, najmä pri porovnateľných projektoch, lepším využívaním informácií zhromaždených v priebehu fázy monitorovania. To by následne pomohlo pri identifikácii nadmerných nákladov.

Pokiaľ ide o udržateľnosť, Komisia by mala zvážiť, ako lepšie podporiť šírenie a opakovanie výsledkov projektov súkromnými príjemcami, ktorí sa snažia chrániť svoje obchodné záujmy. Za vhodné audítori považujú požadovať od príjemcov, aby po ukončení projektu elektronicky zasielali jednoduché a aktualizované informácie, napr. či je projekt naďalej v prevádzke, či sa projekt opakuje a ak áno, koľkokrát.