Balík opatrení odpadového hospodárstva je príliš ambiciózny

Zdroj: Council of the EU

Rada ministrov pre životné prostredie v Luxemburgu včera (28.október) prediskutovala legislatívny návrhu o odpadovom hospodárstve, ktorý by novelizoval 6 smerníc týkajúcich sa rôznych druhov odpadov.

Hlavným cieľom tohto návrhu je zlepšiť nakladanie s odpadom v Európskej únii, zvýšiť ochranu a kvalitu životného prostredia a zabezpečiť racionálne využívanie prírodných zdrojov.

Návrh reviduje právne záväzné ciele obsiahnuté v smernici 2008/98/ES o odpadoch, smernici 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov a v smernici 1999/31/EC o skládkach odpadov, s cieľom zvýšiť efektivitu využívania zdrojov v súlade s tzv. cestovnou mapou a 7. Akčným programom EÚ pre životné prostredie.

Ďalšie opatrenia novelizácie sa týkajú harmonizácie definícií a výpočtových metód, zjednodušenia vykazovania a nastavenia minimálnych prevádzkových podmienok rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Novelizácia má taktiež vytvoriť systém tzv. včasného varovania, ktorý sa bude využívať v prípade, že členský štát nebude schopný splniť stanovené ciele triedeného zberu. V takom prípade musí členský štát vypracovať plán a časový harmonogram s nápravnými opatreniami. Analýza, vypracovanie plánu, ako aj implementácia, by sa podľa návrhu smernice mala stihnúť do 6 mesiacov. Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR považujú toto časové obdobie za príliš ambiciózne a navrhujú ho predĺžiť aspoň o ďalších šesť mesiacov.

Návrh je súčasťou balíka opatrení Európskej komisie o obehovom hospodárstve, ktorý obsahuje aj správu s názvom „Smerom k obehovej ekonomike: Program nulového odpadu pre Európu“ a správu s názvom „Efektívne využívanie zdrojov v stavebnom sektore.“

Odpadový balík je príliš ambiciózny

Ministri životného prostredia členských štátov privítali návrh Komisie, avšak vyjadrili obavu nad ambicióznosťou celého projektu.  Rada ministrov Komisiu vyzvala, aby nastavila ciele na opätovné využitie zdrojov, recykláciu a skládkovanie realisticky.

Delegácie taktiež zdôraznili, že je potrebné vziať do úvahy odlišné východiskové pozície členských štátov a dostupnosť zdrojov.

Viaceré západné členské štáty už dnes dosahujú limity, ktorým by sa nová legislatíva chcela priblížiť. Avšak existujú krajiny, ako napríklad Slovensko, ktoré zaostávajú v plnení cieľov stanovených už existujúcou odpadovou smernicou. Novelizácia by priniesla ešte prísnejšie limity, ktoré by podľa zástupcov Ministerstva životného prostredia SR boli len ťažko splniteľné.

Viac o postoji Slovenska k pripravovanej odpadovej legislatíve EÚ sa dozviete v rozhovore s riaditeľkou Odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia  tu.