Brusel pritlačí na implementáciu ekologickej legislatívy

Zdroj: Flickr; autor: dave_islingto

Iniciatíva je dodatkom pracovného programu Komisie pre budúci rok, ktorý bol schválený 27. októbra. Mala by mať formu „Komunikácie o implementácii ekologickej legislatívy a politiky“. Bude „sa zaoberať nedostatkami v implementácii environmentálnej legislatívy“ a navrhovať „strategické cesty vpred“, ktoré by zlepšili súčasné problémy.

Komisia uviedla, že sa bude usilovať o zabezpečenie koherentnejšej legislatívy, bude podporovať dohľad nad jej plnením, zvýši efektivitu inšpekcií a posilní úlohu sudcov v oblasti implementácie európskej legislatívy.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik už počas svojho híringu v Európskom parlamente vyhlásil, že implementácia bude dôležitým bodom jeho agendy.

Tiež však pripustil, že „skutočná moc je na úrovni členských štátov“, a preto by bolo potrebné vybudovať na národnej úrovni kapacity pre pomoc vládam, aby mohli európske právo naplniť.

Práca pre „európsku“ políciu?

Štúdia Európskej komisie z minulého roka odporučila vytvorenie zvláštnej agentúry EÚ, ktorá by posilnila implementáciu legislatívy o odpadovom hospodárstve.

Odpad je síce medzi hlavnými prioritami Únie, napriek tomu to na národnej úrovni príliš nepoznať. Procesy, ktoré vedie Komisia s členskými štátmi, majú len malý vplyv a národné plány hospodárenia s odpadom sú často len kus papiera, vyhlásil pre rokom Helmut Maurer, úradník Komisie.

Ak by zvláštna agentúra skutočne vznikla, mohla by byť poverená napríklad posudzovaním národných systémov pre dohľad nad uplatňovaním príslušnej legislatívy, koordináciou inšpekcií a inými podobnými aktivitami.

Štúdia tiež navrhuje posilniť prácu agentúry vytvorením „zvláštneho európskeho orgánu, eventuálne pri Európskej komisii, ktorý by zabezpečoval priame inšpekcie a kontroly na mieste v serióznych prípadoch porušenia právnych predpisov“.

Smernica o zločinoch proti životnému prostrediu

Členské štáty Európskej únie by mali do 26. decembra 2010 implementovať do svojich právnych poriadkov smernicu o trestnoprávnej ochrane životného prostredia. Únia ju prijala v roku 2008 po dlhej diskusii o právomociach EÚ v oblasti trestného práva.

Smernica obsahuje zoznam možných environmentálnych priestupkov, ktoré musia byť podľa práva klasifikované ako trestné činy vo všetkých členských krajinách, a to bez ohľadu na to, či boli spáchané úmyselne alebo z nedbalosti. Nevytvára zoznam nových nelegálnych skutkov, iba vyžaduje od členských štátov, aby k existujúcim zákazom pridali zodpovedajúce trestnoprávne sankcie.

„Trestnoprávna vynútiteľnosť bola, je a bude doplnkom administratívnej vynútiteľnosti,“ vyhlásil Ludwig Krämer, bývalý šéf právneho oddelenia pri Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre životné prostredie (EUFJE).

Nikto podľa neho príliš netúži túto situáciu akokoľvek meniť. Nie je o to záujem „zo strany administratívy, politiky a ani zo strany znečisťovateľov“, uviedol. „Vzhľadom na to, že záujem, ktorý má administratíva o dôslednú vynútiteľnosť, je obmedzený, prelieva sa to na prokurátorov a políciu,“ dodal Krämer.

Globálny prokurátor OSN pre cezhraničné zločiny

„Zločiny proti životnému prostrediu (…) predstavujú hlavnú prekážku pre efektívnu implementáciu environmentálneho práva,“ povedala Barbara Ruis z Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP). Podľa jej slov je potrebné ustanoviť celosvetový orgán, ktorý by „pomáhal národným úradom, presadzujúcim ekologické právo, zvyšovať efektivitu cezhraničného boja proti nadnárodným environmentálnym zločinom“.

Ruis navrhuje vykonávanie ďalšieho výskumu v tejto oblasti, vyvíjanie medzinárodných právnych nástrojov a zosúladenie jednotlivých národných práv.

UNEP dúfa, že na summite Rio+20 v roku 2012 spustí celosvetovú iniciatívu o verejných prokurátoroch a environmentálnom práve.