Brusel vyčíta Slovensku nelegálnu ťažbu dreva

nelegálna ťažba dreva

Problémom je obchod s nelegálnym drevom. FOTO-TASR

Európska komisia (EK) predstavila dnes pravidelný mesačný súbor rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia európskej legislatívy zo strany členských štátov EÚ.

Voči postupu Slovenska má Brusel tentoraz výhrady iba v oblasti životného prostredia, a to pri ťažbe a obchodovaní s drevom.

Jediné nové konanie proti Slovensku

Cieľom právnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Aprílový balík EK obsahuje 11 podaní na Súdny dvor EÚ, štyri formálne výzvy, 45 odôvodnených stanovísk a ukončenie dvoch konaní vrátane jedného voči Slovensku.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/odpad-znecisteny-vzduch-su-hlavnymi-hriechmi-slovenska-v-ochrane-zivotneho-prostredia/

Komisia okrem toho ukončila konania v 155 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby exekutíva EÚ musela v týchto konaniach pokračovať.

V oblasti životného prostredia EK v odôvodnenom stanovisku vyzýva Slovensko, aby zvýšilo úsilie o dosiahnutie súladu s právnymi predpismi EÚ na boj proti obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom.

O dva mesiace sa môže obrátiť na súd

V nariadení EÚ o dreve z roku 2010 sa zakazuje uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva na európsky trh a stanovujú sa povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré po prvý raz uvádzajú drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh EÚ, ako aj povinnosti obchodníkov.

Slovensko malo toto nariadenie zapracovať do vnútroštátnej legislatívy do 3. marca 2013.

Slovenské orgány však neposkytli dôkazy, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa sankcií v prípade porušenia tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo jeho účinné uplatňovanie. Komisia ešte v decembri 2016 zaslala formálnu výzvu a ak Slovensko do dvoch mesiacov nebude reagovať, môže byť podaný návrh na Súdny dvor EÚ.

Uzavreté právne postupy sa týkajú Grécka a Slovenska v prípadoch ochrany spotrebiteľov kupujúcich motorové vozidlo v inom členskom štáte Únie. Na základe konania EK slovenské orgány vo februári 2017 upravili svoje právne predpisy, čo viedlo k zníženiu zdanenia ojazdených vozidiel zakúpených v iných členských štátoch.