Chránime živočíchy a biotopy dostatočne? Komisia hľadá odpoveď

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v rámci kontroly „vhodnosti“ smernice o biotopoch a smernice o vtáctve. V rámci nej  hodnotí nákladovú efektívnosť smerníc a mieru administratívnej záťaže pre európske podniky.

„Jedna legislatíva sa datuje späť do roku 1979 a druhá do roku 1992. Je potrebné ich aktualizovať. Zámerom nie je „osekať“ naše ekologické ciele, ale znížiť určitú byrokraciu,“ vysvetlil dôvody konzultácie hovorca komisára pre životné prostredie Enrico Brivio.

Na stratu biodiverzity vplývajú rôzne politiky a sektory ako poľnohospodárstvo, rybolov a lesníctvo ale aj napríklad zmena klímy. Vďaka smerniciam sa výrazne zvýšila rozloha európskych chránených území a to až na 18 percent. Len na Slovensku je v programe Natura 2000 zapísaných 41 chránených vtáčích území a 473 území európskeho významu.

Z hodnotenia stavu biotopov a živočíchov vyplýva, že hoci sa situácia výrazne zlepšila len 16 % druhov a 29 % biotopov je na Slovensku  v priaznivom stave ochrany, ostatné druhy a biotopy sú buď v nepriaznivom alebo neznámom stave.

Podobné čísla vykazuje aj zvyšok Európy. Z posledného hodnotenia Stavu životného prostredia Európskej environmentálnej agentúry vyplýva, že až 77% biotopov a 60% chránených živočíchov v EÚ sú v nepriaznivom stave.

Smernice zaviedli povinnosť pre každý členský štát vytvoriť Akčný plán na ochranu ohrozených lesov, mokradí, lúk a živočíchov. Podľa výskumu BirdLife International sa vďaka týmto opatreniam podarilo „zachrániť pred vyhynutím“ viac ako polovicu ohrozených druhov vtáctva, ako je napríklad sup bielohlavý či žeriav obyčajný.

„Tam, kde sú smernice riadne implementované prosperuje aj príroda, ľudia sú šťastnejší a my budujeme udržateľnú budúcnosť….Ale kde sa konzistentne a koherentne neuplatňujú pravidlá, tam máme problém,“ povedala počas 15. ročníka konferencie Green Week v Bruseli šéfka BirdLife International Patricia Zurita.

Podnikatelia naopak volajú po väčšej flexibilite uplatňovania smerníc. „Máme pocit, že hlavnou otázkou by malo byť, ako zabezpečiť sociálnu a ekologickú udržateľnosť na lokálnej úrovni a pokračovať v trhovo orientovanej a ekonomicky životaschopnej produkcii,“ vyhlásil šéf bruselského záujmového združenia farmárov Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

O konzultáciu je značný záujem. Podľa informácií denníka Deutsche Welle len do minulého týždňa Komisia zaznamenala viac ako 188-tisíc odpovedí. Výsledky konzultácie európska exekutíva zverejní koncom októbra. Nasledovať bude diskusia s členskými štátmi a zainteresovanými skupinami.

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj vy a to do 24. júla prostredníctvom tohto formulára.