EEA: Európa musí obmedziť spotrebu vody

Správa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) odhalila, že Európa kladie oveľa väčší dôraz na zabezpečenie dodatočných dodávok vody, než na obmedzovanie svojej spotreby. Dôsledkom toho je, že najmä južná Európa čelí už chronickému nedostatku tejto suroviny. Naviac, nedostatok vody čas od času začínajú pociťovať i regióny v severnej Európe. Klimatické zmeny pravdepodobne situáciu ešte zhoršia.

Zatiaľ čo príjmy ľudí rastú, rozvíjajú sa i aktivity ako turizmus a rekreácia, ktoré výrazne zvyšujú dopyt po vode v letných mesiacoch, kedy sú prirodzené vodné zásoby najnižšie. Správa uvádza ako príklad riečne údolie Júcar v Španielsku, kde sa v budúcnosti otvorí 55 nových golfových areálov. V súčanosti ich tam je v prevádzke už 19. Každý z nich pritom pre udržiavanie trávnika a zabezpečenie ďalších potrieb spotrebuje v priemere 500 tis. m3 vody. Okrem toho, v rekreačných oblastiach sa veľa vody spotrebuje i na napĺňanie a urdžiavanie hygieny v umelých bazénoch a aquaparkoch, dopĺňa EEA.

Agentúra EEA tvrdí, že jediným riešením problému je „udržateľný prístup k manažmentu vodných zdrojov, ktorý vychádza z dopytu a zameriava sa na ochranu vody a jej čo najefektívnejšie využívanie“. V nadväznosti na odporúčanie vymenúva niekoľko príkladov efektívnych vládnych politík v tejto oblasti:

  • Nasledovania hodným príkladom je napríklad zmena mechanizmu platby za vodu spotrebovanú v poľnohospodárstve. V minulosti boli európske politiky nastavené spôsobom, ktorý dotoval neudržateľné využívanie vody, dnes poľnohospodári platia za vodu v závislosti od spotrebovaného množstva.
  • V Anglicku a vo Walese sa v minulých rokoch intenzívne inštalovali do každej domácnosti vodné merače, čo prispelo k zníženiu spotreby.
  • Súčasne, 25- až 30-percentné úspory možno dosiahnuť i vybavením sociálnych zariadení modernými splachovacími zariadeniami, konštatuje správa.

Medzi ďalšie odporúčania správy patrí šírenie osvety o problematike zásobovania vodou a následné vplývanie na zmenu životného štýlu obyvateľov. Výrazné úspory možno dosiahnuť i využívaním inovatívnych pestovateľských metód v poľnohospodárstve. Európske poľnohospodárstvo sa na celkovej spotrebe vody podieľa 24 percentami. Problémom v niektorých regiónoch je i kvalita infraštruktúry a vodovodných potrubí. Ak by boli podrobené generálnym opravám a rekonštrukcii, zabránilo by sa až 40 percentným stratám v jej preprave.

Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka EEA, uzatvára: „Krátkodobým riešením nedostatku vody bývalo získavanie väčšieho množstva vody z povrchových a podzemných zásob. Ich nadmerné využívanie nie je udržateľné. Má vážne dôsledky na kvalitu a kvantitu zostávajúcich zásob, ako i na ekosystémy, ktoré na nich závisia. Musíme obmedzovať dopyt, minimalizovať množstvo získavanej vody a zvýšiť efektívnosť jej použitia.“