EK navrhla ako majú štáty znížiť spotrebu igelitiek

V pondelok (4.11.) prijala Európska komisia návrh úpravy smernice o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/EHS), ktorou  chce znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek v krajinách EÚ. Členské štáty si môžu vybrať opatrenia, ktoré považujú za najvhodnejšie, vrátane poplatkov, vnútroštátnych cieľov zníženia spotreby alebo za určitých podmienok aj zákazu.

Podľa komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika sa tým Komisia snaží vyriešiť „veľmi vážny a veľmi viditeľný environmentálny problém“.

„V Európe skončí každý rok viac ako 8 miliárd plastových tašiek v odpade, čo veľmi škodí životnému prostrediu. Niektoré členské štáty už v znižovaní spotreby plastových tašiek dosiahli skvelé výsledky. Ak by sa k nim pridali ďalšie, mohli by sme ich dnešnú celkovú spotrebu v Európskej únii znížiť až o 80 %,“ uviedol Potočnik.

Takmer 100 miliárd igelitiek ročne

Ľahké plastové tašky sú u spotrebiteľov obľúbené kvôli nízkej hmotnosti a vysokej odolnosti proti znehodnoteniu. Často sa však využívajú iba jednorazovo, v životnom prostredí pritom môžu pretrvávať stovky rokov, často v podobe škodlivých mikroskopických častíc, ktoré sú obzvlášť nebezpečné pre život v moriach. Ohrozujú morské ekosystémy a živočíchy, ako sú vtáky a ryby, a tiež sa stávajú súčasťou takzvaných ostrovov odpadu v moriach a oceánoch.

Odhaduje sa, že v roku 2010 sa na trh EÚ dostalo 98,6 miliardy plastových tašiek, čo znamená, že každý občan EÚ použil za rok 198 igelitiek. Prevažnú väčšinu tvoria ľahké plastové tašky, ktoré sa využívajú opätovne oveľa menej často ako hrubšie tašky.

Údaje o spotrebe sa medzi členskými štátmi výrazne líšia. Zatiaľ čo v Dánsku a Fínsku pripadajú na obyvateľa len 4 igelitky na trhu ročne, každý obyvateľv Poľsku, Portugalsku a na Slovensku spotrebuje ročne v priemere až 466 kusov tašiek.

Väčšina maloobchodných predajní na Slovensku už spoplatnila ľahké igelitky, ktoré sa predtým poskytovali zadarmo, a rozšírila predaj ekologickejších tašiek z textilu alebo papiera.

Národné opatrenia cez ekonomické nástroje

Návrh vychádza z opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi, požiadavky ministrov životného prostredia EÚ z marca 2011 a po rozsiahlych verejných konzultáciách.

Komisia navrhla zmeniť dva hlavné prvky smernice o obaloch. Po prvé, od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na obmedzenie spotreby plastových tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, pretože tie sa opätovne nepoužívajú tak často ako hrubšie tašky a častejšie sa odhadzujú do odpadu.

Po druhé, tieto opatrenia môžu zahŕňať využitie ekonomických nástrojov, ako sú spoplatnenie, vnútroštátne ciele zníženia spotreby, podpora opakovaného používania igelitiek i obchodné obmedzenia, vrátane zákazu ich distribúcie v obchodoch.

Ako upozornila Komisia, zákaz igelitiek nesmie byť diskriminačný voči určité u typu ľahkých plastových tašiek a nesmie v sebe skrývať obmedzenie obchodu medzi jednotlivými členskými štátmi.

Zároveň poukázala na to, že návrh nezaväzuje členské štáty k použitiu konkrétnych ekonomických nástrojov na redukciu spotreby igelitiek, ale predovšetkým zvýrazňuje ich prvoradú rolu, tak ako ukazujú výsledky účinnosti opatrení v niektorých členských štátoch, napr. poplatok v Írsku, daň v Dánsku či zákaz distribúcie týchto tašiek v talianskych maloobchodných predajniach.