Emisie zabíjajú viac ako nehody, uvalili na ne prísnejšie limity

Parížsky smog. FOTO-TASR/AP

Európska komisia (EK) ocenila, že Európsky parlament a Rada v stredu 14. decembra svojím podpisom schválili novú smernicu o národných emisných stropoch. Smernica, ktorej návrh predložila eurokomisia a ktorá stanovuje prísnejšie limity pre päť hlavných znečisťujúcich látok v Európe, nadobudne účinnosť 31. decembra 2016.

Kompromis troch inštitúcií dohodlo ešte v minulom polroku holandské predsedníctvo.

Neviditeľný zabijak

Podľa odhadov exekutívy EÚ povedie zavedenie smernice do praxe k zníženiu negatívnych dôsledkov znečisteného ovzdušia, ako sú ochorenia dýchacích ciest a predčasné úmrtia, o 50 percent do roku 2030.

Komisia upozornila, že hoci látky znečisťujúce ovzdušie sú neviditeľné, ľudia si čoraz viac uvedomujú význam kvality vzduchu, ktorý dýchajú, a sú znepokojení možnými následkami pre zdravie.

Dohoda o prísnejších limitoch v smernici o národných emisných stropoch prispeje tiež k zlepšeniu kvality sladkej vody, pôdy a ekosystémov a pomôže riešiť vplyvy škodlivých častíc, spôsobujúcich klimatické zmeny.

Smernica je ústredným prvkom rozsiahlejšieho programu EK s názvom „Čisté ovzdušie pre Európu“.
Eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella upozornil, že nové pravidlá pre kvalitu ovzdušia sú zásadným medzníkom v boji proti „neviditeľnému zabijakovi“ – znečistenému vzduchu.

Štáty majú ešte rok a pol

„Znečistenie ovzdušia v Európe zabíja vyše 450.000 ľudí ročne. Desaťkrát viac ako dopravné nehody,“ upozornil Vella.

Spresnil, že vlády členských štátov musia začať zavádzať tieto pravidlá, pričom eurokomisia bude s národnými vládami spolupracovať a podporovať ich.

Členské štáty musia túto smernicu začleniť do vnútroštátnej legislatívy do 30. júna 2018. Do roku 2019 majú vypracovať národné programy kontroly znečisťovania ovzdušia, v ktorých stanovia také opatrenia, aby sa emisie piatich hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie do roku 2020 a 2030 znížili o dohodnutý percentuálny podiel.

Národné vlády musia tento zámer koordinovať s plánmi a investíciami v oblastiach dopravy, poľnohospodárstva, energetiky a klímy. EK upozornila, že pôjde o nemalé investície, tieto výdavky však budú mnohonásobne vyvážené prínosom v podobe úspor nákladov na zdravotnú starostlivosť a pracovnú neschopnosť.

Holandský kompromis

Európsky parlament podporil prísnejšie emisné limity pre látky znečisťujúce ovzdušie v novembri. S Radou EÚ sa dohodol ešte v minulom polroku, keď jej predsedalo Holandsko.

„Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou úmrtí s súvisiacich so životným prostredím v EÚ. Politický kontext sa za ostatné tri roky dramaticky zmenil,“ uviedla v novembri europoslankyňa a hlavná vyjednávačka EP Julie Girlingová.

„Otázka kvality ovzdušia sa v nebývalej miere stala súčasťou verejnej diskusie, a to aj v súvislosti so škandálom Volkswagenu a otázkou emisných testov automobilov v skutočných jazdných podmienkach,“ doplnila Girlingová.

„Boj proti znečisteniu ovzdušia musí prebiehať na úrovni celej Európskej únie. Je však potrebné zohľadňovať aj špecifiká jednotlivých štátov a posudzovať štruktúru ich hospodárstva. Stropy emisií jednotlivých škodlivých látok musia byť nastavené tak, aby nepoškodzovali rozvoj priemyselnej výroby,“ povedal o smernici europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS).