EÚ chce informáciu o CO2 na etiketách

Ministri životného prostredia európskej dvadsať sedmičky sa uplynulý týždeň (4.12.) vyjadrili za vypracovanie štúdie realizovateľnosti označovania CO2 stopy na etiketách predávaných výrobkov. Nad spôsobom, ako niečo takéto uskutočniť, by sa mala podľa ministrov zamyslieť Európska komisia v kontexte akčného plánu pre udržateľnú spotrebu a výrobu a udržateľnú priemyselnú politiku (SCP), ktorý sama vydala.

V záverečnom dokumente zasadnutia Rady ministrov životného prostredia sa píše, že Komisia by mala vypracovať štúdiu o možnostiach legislatívne definovať uhlíkovú stopu, vrátane ekologického a energetického označovania, ako i metodiky stanovenia hodnôt, ktoré budú etikety niesť. V zmysle Integrovanej politiky produktov (IPP) bola Exekutíva EÚ tiež požiadaná o definovanie mechanizmu posudzovania environmentálnych dopadov tovarov s ohľadom na ich celý životný cyklus. Hodnotiť by sa mal dopad ako taký, ale i vplyv na úrovni dodávateľského reťazca a globálneho trhu.

Vo všeobecnosti, ministri vítajú akčný plán SCP, ktorý podľa nich urýchli vytváranie „bezpečnej a udržateľnej nízkouhlíkovej a zdrojovo efektívnej ekonomiky, ktorá je schopná úspešne konkurovať na svetových trhoch.“ Zmierňovanie negatívneho dopadu spotreby energií na životné prostredie sa má uskutočniť prostredníctvom kombinácie záväzných a nezáväzných cieľov.

Európski ministri sa tiež vyslovili za rozvoj spoločných európskych pravidiel pre tzv. zelené verejné obstarávanie. Podľa nich, takýto prístup by zjednotil doteraz fragmentovaný systém stimulov, ktoré sa uplatňujú na jednotlivých národných trhoch. Môže sa tak udiať napríklad prostredníctvom definovania „výberových kritérií, technických špecifikácií, kritérií ohodnocovania alebo ustanovení o napĺňaní zmlúv, ktoré by slúžili ako referenčné [body] pre verejné obstarávanie.“

Komisia vydá do roku 2012 hodnotiacu správu o implementácii akčného plánu SCP a na jej základe definuje cestovnú mapu k rozšíreniu pôsobnosti Rámcovej smernice o ekodizajne aj na tie typy produktov, na ktoré sa dnes pôsobnosť legislatívy nevzťahuje.