EÚ zníži emisné kredity v rámci ETS

zdroj: flickr, autor: A guy with A camera

V rámci Schémy obchodovania s emisiami (EU ETS) môžu spoločnosti nahradiť časť svojich emisných záväzkov nákupom medzinárodných kompenzácií, ktoré stanovuje OSN v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (CDM) cez lacnejšiu redukciu emisií v rozvojových krajinách.

Niektoré projekty likvidácie potenciálneho skleníkového plynu HFC-23, ktorý vzniká pri výrobe chladiaceho plynu HCFC-22, sa nedávno dostali pod tlak. Environmentálne mimovládne organizácie prehlásili, že tieto projekty len podporujú produkciu s jasnou snahou vyťažiť z CDM viac emisných kreditov.

„Požiadala som svojich pracovníkov, aby pripravili návrh hodnotenia, ktorým by sa zaviedli kvalitnejšie reštrikcie pre využívanie kreditov z projektov priemyselných plynov v EU ETS po roku 2012,“ povedala eurokomisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard.

Vyhlásenia prichádzajú v čase, kedy OSN preskúmala požiadavky piatich čínskych HFC projektov pre milióny náhradných kreditov.

Vedenie EÚ pripravuje hodnotenie dôsledkov, povedala Hedegaard, a vyzýva k zapojeniu sa účastníkov uhlíkového trhu a ďalších zúčastnených, čo by pomohlo pri navrhovaní reštrikcií.

Týmto opatrením Komisia reaguje na požiadavky spoločností, ktoré naliehajú, aby bolo jasné, ktoré kredity budú akceptované v rámci svetovo najväčšej schémy obchodovania s uhlíkom po roku 2012.

Komisia využívala svoju pozíciu najväčšieho trhu pre medzinárodné emisné vyrovnania, aby potlačila krajiny do uzatvárania zmlúv o prepracovaní CDM ako časti novej klimatickej dohody. Komisárka Hedegaard však nedávno pripustila, že je čas „stanoviť správnu rovnováhu medzi vplyvom a zrozumiteľnosťou“.

„Mechanizmus CDM bol úspešný v niektorých ohľadoch, ale tiež si vyslúžil značnú kritiku, napr. vo veci environmentálnej bezúhonnosti. Ako prvý krok smerom k modernejšiemu uhlíkovému trhu potrebuje CDM dôkladnú revíziu,“ podotkla komisárka.

Návrh Komisie bude zverejnený ešte pred klimatickou konferenciou v Cancúne, ktorá sa uskutoční ku koncu roka 2010. Formálne však bude prijatý až v budúcom roku, povedal pre EurActiv hovorca vedenia EÚ.

Medzinárodná asociácia pre obchodovanie s emisiami (IETA) sa spýtala komisárky, ako bude EÚ nakladať s medzinárodnými kompenzáciami po roku 2012, kedy vstúpi do platnosti zrevidovaná ETS.

„Ak nové regulačné riziká ovplyvnia investície, ktoré už boli vykonané, noví investori neprídu alebo nepodporia nový mechanizmus. Tento princíp je kľúčom k budovaniu dôvery v súkromnom sektore v akomkoľvek kompenzačnom mechanizme a k stimulovaniu a podnecovaniu redukčných projektov,“ píše IETA.

Firmy žiadajú od EÚ uistenie, že ak sa zavedú reštrikcie na projekty, ktoré už získali oprávnenie, nebudú mať spätný účinok a budú založené na objektívnych kritériách a konzultované s investormi.

Pozície

Svetová banka zavrhuje dôkazy, ktoré predkladá zelená mimovládna organizácia CDM Watch, podľa ktorých projekty spaľovania HFC-23 v skutočnosti vedú k vyššej produkcii skleníkových plynov vďaka uplatňovaniu kreditov z mechanizmu CDM.

„Analýza, ktorú vypracovalo CDM Watch, je založená na úzkom a zjednodušenom prístupe, pracuje s vybranými parametrami z PDD a monitorovacích správ. Kľúčové parametre z nej boli vylúčené, ako aj prevádzkové podmienky a technické možnosti,“ tvrdí Banka. „Neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by podporili obvinenia.“

Environmentalisti hovoria, že Svetová Banka sa iba snaží ospravedlniť svoje investície do projektov HFC-23. Upozorňujú na to, že vedenie CDM už prešetrovalo a pozastavilo vydávanie kreditov zo šiestich projektov, z nich jeden Svetovej banky.

„Udivuje nás stanovisko Svetovej banky, že neexistuje žiadny dostatočný dôkaz, ktorý by podporil naše obvinenia, zatiaľ čo stále prebieha vyšetrovanie zo strany Metodologickej skupiny. Ide o jasný konflikt záujmov,“ povedala Eva Filzmoser z CDM Watch.

„Postoj Svetovej banky je vedecky aj morálne neobhájiteľný,“ dodáva Clare Perry z Environmental Investigation Agency (EIS). „Mala by sa prestať snažiť rozvracať vyšetrovanie CDM a prenechať OSN prácu, na ktorú je oveľa viac kvalifikovaná ako Svetová banka.“