Európa sa hlbšie zamyslí nad svojimi lesmi

Rozhovory o budúcnosti európskych lesov sa otvoria počas ministerskej konferencie, ktorá sa bude konať 14.-16. júna v nórskom Osle. Predchádzajúce podobné stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2007 vo Varšave.

Pred pár dňami sa odborníci zo 46 signatárskych krajín zhodli na návrhoch pre diskusiu na júnovej konferencii. Rozhodovať sa tak bude o založení medzivládneho rokovacieho výboru s mandátom vytvoriť záväznú rámcovú dohodu o lesoch v Európe, ktorá by sa týkala udržateľného riadenia a využívania lesov, národných lesníckych programov, ochrany biodiverzity a možnostiam, ako by lesy prispeli k rozvoju zelenej ekonomiky.

Európska komisia sa zúčastní rokovaní, ale nebude reprezentovať členské štáty ako celok. Komisia mala záujem viesť rokovanie v mene 27 krajín, ale názory národných lídrov sa v tejto otázke rozchádzali.

Na konferencii sa tiež bude prezentovať správa o stave európskych lesov, ktorej predbežné výsledky sú už známe.

Revízia európskej lesníckej politiky

Hoci lesníctvo ako také nespadá do kompetencií Európskej únie, čiastočne sa rieši v rámci obchodnej, environmentálnej i poľnohospodárskej politiky EÚ.

Súčasná stratégia EÚ sa datuje ešte do roku 1998 a akčný plán, ktorý bol prijatý v roku 2006 vyprší na konci tohto roku.

Komisia preto v piatok (15.4.) zvolala prvé stretnutie zástupcov členských štátov a ďalších partnerov na diskusie o novom akčnom pláne.

Národný lesnícky program SR bol schválený v roku 2007.

Pozície

V spoločnom stanovisku organizácii Konfederácia európskeho papierenského priemyslu (CEPI), Európskeho združenia správ lesov (Eustafor), Európskej konfederácie drevárskeho priemyslu (CEI-Bois) a Konfederácie európskych vlastníkov lesov (CEPF) sa uvádza, že možnosť záväznej dohody je „príležitosťou posilniť pan-európsku spoluprácu na ochrane lesov a implementáciu udržateľného lesného hospodárstva.“

Dohoda „poskytne možnosti pre integráciu opatrení, ktoré riešia obavy týkajúce sa lesnej biodiverzity, zmiernenia a prispôsobenia sa klimatickým zmenám, rovnako ako udržaniu existencie v Európe i mimo,“ dodali.

Podľa lobingovej skupiny európskych poľnohospodárov Copa-Cogeca by sa záväzná dohoda „mala sústrediť na podporu a zlepšenie udržateľného lesného hospodárenia a multifunkčnú úlohu lesov.“ Dohoda by mala vytvoriť funkčný politický rámec pre rozvoj konkrétnych nástrojov implementácie a overenia udržateľného manažmentu.

Ďalšie kroky

  • 2011: Medzinárodný rok lesov
  • 14.-16. jún 2011: ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe