Európska komisia: Slovensko nechráni obyvateľov pred znečisteným ovzduším

Zdroj: Wikimedia

Európska komisia podstúpila právne kroky alebo tzv. infringement voči Slovensku, kvôli nedostatočnej ochrane obyvateľov pred znečisteným ovzduším.

Obyvatelia viacerých slovenských regiónov sú totiž aj naďalej vystavení zvýšenej koncentrácii drobných prachových čiastočiek, ktoré podľa viacerých štúdií spôsobujú astmu, kardiovaskulárne problémy, či dokonca až predčasné úmrtia.

Na oznámenia Európskej komisie Slovenská republika reagovala odpoveďou, v ktorej informovala o miernom zlepšení úrovne znečistenia prachovými časticami v niektorých oblastiach riadenia kvality ovzdušia v posledných rokoch, ako aj o realizovaných a plánovaných opatreniach.

Pôvodcami čiastočiek sú priemyselné emisie a sektor dopravy. „V posledných rokoch množstvo častíc negatívne ovplyvňuje okrem dopravy i nárast používania tuhých palív na úkor zemného plynu u zdrojov vykurovania…K prekračovaniu limitných hodnôt stanovených na ochranu zdravia obyvateľstva dochádza hlavne v zimných mesiacoch v období zlého rozptylu znečisťujúcich látok vplyvom inverzných situácií,“ vysvetlil pre EurActiv.sk hovorca Ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

Európska legislatíva vyžaduje, aby členské štáty chránili občanov pred týmito časticami  prostredníctvom limitných kvót. Štáty musia udržiavať určenú hladinu kvality ovzdušia, avšak posledné správy naznačujú, že niektoré oblasti na Slovensku aj naďalej prekračujú povolené denné limity pre tieto vysoko nebezpečné látky.

Ohrozených je až 6 slovenských regiónov. Prekročenie limitov bolo zaznamenané v banskobystrickom, žilinskom a košickom kraji, ako aj v meste Bratislava a Košice.

Komisia Slovensko formálne varovala už vo februári 2013, vláda však podľa Komisie nepodnikla konkrétne kroky na zlepšenie ochrany obyvateľov. Potrebné opatrenia mali pritom vstúpiť do platnosti už v roku 2005.

Problémy Komisia našla aj v iných členských štátoch. Zvýšené koncentrácie prachových častíc boli zaznamenané aj v Rakúsku a Nemecku. Ohrozené sú najmä mesto Graz, ako aj stuttgartský a lipský región.

V prípade, že krajiny neprijmú urýchlené opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, Európska komisia podá návrh na začatie súdneho konania na Európskom súdnom dvore.

Európska environmentálna agentúra len pred niekoľkými dňami vydala novú správu, ktorá vyčíslila straty európskeho hospodárstva spôsobené premyslenými emisiami až na  1 053 miliárd eur v priebehu piatich rokov. Najväčšie koncentrácie znečisťujúcich látok boli namerané práve v strednej a východnej Európe.

Informácie o aktuálnom stave znečistenia, nameraných koncentračných hodnotách na monitorovacích staniciach, sú online dostupné na web. sídle SHMÚ www.shmu.sk v časti "Kvalita ovzdušia".