Európska komisia žaluje Slovensko kvôli environmentálnemu hluku

Ilustračná fotografia. [Wikimedia Commons/Arpingstone]

Európska komisia vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípady Portugalska a Slovenska, pretože nezmapovali hluk a nevypracovali príslušné akčné plány.

V rámci svojho mesačného balíka právnych rozhodnutí týkajúcich sa porušení právnych predpisov EÚ, ktorých sa dopustili jednotlivé členské štáty, Komisia vyzvala Portugalsko a Slovensko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia európskej smernice o posudzovaní a obmedzení environmentálneho hluku.

Mapy hluku

Eurokomisia pripomína, že hluk spôsobuje ischemickú chorobu srdca, poruchy spánku a kognitívneho systému a stres. Preto sa v pravidlách EÚ o hluku od členských štátov vyžaduje, aby prijali mapy znázorňujúce miesta s vysokou hladinou hluku vo veľkých aglomeráciách alebo v okolí hlavných železničných tratí, ciest a letísk.

Vypracovanie hlukových máp pomáha informovať verejnosť o tom, či sú vystavený hluku, ktorý môže byť škodlivý pre zdravie. Prostredníctvom verejných konzultácií o akčných plánoch môže verejnosť vyjadriť svoj názor a zároveň si overiť, či kompetentné orgány prijímajú primerané opatrenia, aby znížili potenciálne škodlivé hladiny hluku alebo zabránili jeho škodlivému účinku.

Ako sa v EÚ chráni ticho?

Dlhodobé vystavenie hluku z dopravy či priemyslu môže negatívne ovplyvniť ľudské zdravie i životné prostredie. Na základe európskej legislatívy volia národné i miestne orgány rôzne prístupy k ochrane tichých oblastí.

Slovensko nedodržalo termíny

Slovensko podľa správy Európskej komisie nevypracovalo akčné plány pre 445 väčších úsekov hlavných ciest (z celkového počtu 622) a pre žiaden zo 16 úsekov hlavných železničných tratí.

Lehota na zmapovanie intenzity hluku uplynula ešte v roku 2012 a lehota na vypracovanie akčných plánov v roku 2013. Národné mapy a plány pre posúdenie environmentálneho hluku sa musia preskúmať každých päť rokov. Hoci portugalské a slovenské orgány podnikli určité kroky na nápravu situácie, pokrok sa dosahuje pomaly. Keďže nie je jasné, kedy možno od Portugalska a Slovenska očakávať úplný súlad, Európska komisia sa rozhodla oba prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Hluk spôsobený cestnou, železničnou a leteckou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí. Podľa odhadov eurokomisie hluk vedie ročne v Európe k 12 tisíc predčasných úmrtí a prispieva k 48 tisíc nových prípadov ischemickej choroby srdca, čo je spôsobené zúžením srdcových tepien. Podľa tých istých odhadov z dôvodu nadmerného hluku okolo 6,5 milióna ľudí v EÚ trpí ťažkou chronickou poruchou spánku.