Európske odpadové hospodárstvo je netransparentné

Zdroj: Wikimedia

Európska komisia si dala vypracovať štúdiu o efektívnosti princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v odpadovom hospodárstve 16 členských štátov EÚ. Štúdia bola zameraná na 6 produktov, na ktoré sa vzťahuje RZV: batérie, elektrické a elektronické zariadenia, staré vozidlá, obaly, oleje a grafický papier.

Niektoré členské štáty zaviedli RZV aj na iné produkty ako tie zahrnuté v smerniciach EÚ, a to napríklad pneumatiky, textil, či  farmaceutické výrobky a nábytok.

Autori štúdie poukázali na fakt, že poplatky výrobcov za ten istý druh odpadu sú v každom členskom štáte iné. V rôznych členských štátoch sa používajú rôzne metódy na výpočet celkového množstva odpadov v hospodárstve. Líši sa aj spôsob zberu triedeného odpadu či spôsob nakladania s odpadom.

Zároveň chýba finančná transparentnosť, pretože vo viacerých prípadoch nie je jasný vzťah medzi  výškou poplatkov výrobcov a tým, čo všetko by mal tento poplatok pokryť.

Najdrahší systém nemusí byť ten najlepší

Štúdia ukázala, že systémy, ktoré vykazujú najväčšiu mieru recyklácie, nie sú nevyhnutne tie najdrahšie.

Najväčšie poplatky výrobcov batérií sú v Belgicku, avšak najefektívnejší systém majú vo Švajčiarsku. V Belgicku výrobcovia za rok vyzberajú približne 0,219 kg na osobu. Vo Švajčiarsku je to až 0,302 kg.

Poplatky výrobcov automobilov sa taktiež výrazne líšia. V Nemecku výrobcovia neplatia nič, vo Fínsku či Rakúsku prispievajú výrobcovia 3-4 EUR za automobil, v Holandsku je to 45 EUR. Najdrahší systém má Slovensko, kde výrobcovia platia až 66 EUR za automobil. Nemecký či fínsky model však na rozdiel od slovenského nepokrýva náklady na zber a spracovanie starých vozidiel.

Najdrahší systém triedeného zberu obalov majú v Rakúsku, kde výrobcovia platia ročne približne 20 EUR na osobu. Najlacnejší systém je v Británii, kde je cena za osobu približne 1 EUR ročne. Najefektívnejší systém majú v Belgicku, kde z komunálneho odpadu vytriedia približne 85% obalov za 5-10 EUR na osobu.

Porovnávanie efektívnosti systémov je však veľmi zložité, pretože v niektorých členských štátoch sa do vyzbieraných obalov započítava iba komunálny odpad, v iných krajinách je to aj odpad z priemyselných obalov. V rôznych krajinách sú aj rôzne percentá pokrývania nákladov spojených so zberom a zhodnotením  odpadov z obalov. Napríklad britský systém pokrýva iba 10% nákladov.

Odporúčania

Správa uvádza, že napriek celkovému zlepšeniu recyklácie a odpadového hospodárstva ako takého, stále existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi v uplatňovaní RZV, ktorá je právne definovaná v európskej smernici o odpadoch  2008/98/EC.

Autori štúdie tvrdia, že bližšou špecifikáciou RZV a jej uplatňovania na európskej úrovni, by sa mala zlepšiť aj jej celková implementácia. Je taktiež potrebné vyjasniť, akú zodpovednosť majú koneční užívatelia produktov, miestne orgány a súkromné spoločnosti na zber a spracovanie odpadu.   

Posilnenie postavenia RZV na európskej úrovni, by mohlo prispieť aj k vytvoreniu mechanizmu, ktorý by umožnil porovnávať efektivitu a ceny zavedených systémov v rôznych členných štátoch EÚ.

RZV na Slovensku

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) funguje už niekoľko rokov aj na Slovensku. RZV pre staré vozidlá sme zaviedli už v zákone o odpadoch v roku 2001. Výrobcovia elektrických a elektronických zariadení sú zodpovední za svoje výrobky od roku 2005 a RZV pre výrobcov bateriek a akumulátorov bola implementovaná do národného systému tzv. „baterkovou novelou“  účinnou od januára 2014.  Nový zákon o odpadoch, ktorý by mal vstúpiť do platnosti na budúci rok, zavádza RZV aj na pneumatiky a obaly a neobalové výrobky.

Novému zákonu o odpadoch a rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa venovala aj konferencia Samospráva a triedený zber, ktorú každoročne organizuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. (Viac o tom, čo prinesie zákon o odpadoch výrobcom a samosprávam sa dozviete tu.)

EurActiv.com/EurActiv.sk