Európsky týždeň redukcie odpadu opäť bez Slovenska

Projekt spolufinancovaný z programu Európskej komisie LIFE+ sa snaží zvýšiť povedomie o politikách Únie a členských štátov v otázke zníženia množstva odpadu. Podporuje tiež udržateľný rozvoj a obyvateľov Európy pri znížení spotreby a produkcie odpadov v každodennom živote. Zameriava sa na orgány verejnej správy, mimovládne organizácie, priemyselný sektor, vzdelávacie inštitúcie i na jednotlivých občanov.

Projekt odštartuje v sobotu vo viacerých mestách bubnovaním na prázdne obaly s heslom „Hlukom proti odpadu“ a bude trvať až do nedele 28. novembra.

Do prvého ročníka sa v roku 2009 zapojili inštitúcie zo 14 európskych krajín. V reštauráciách, školách, či dokonca kostoloch sa uskutočnilo viac ako 2760 akcií a projektov. Po jeho skončení vyhlásili víťazov jednotlivých kategórií:

  • Víťaz poroty – „Vitajte v Poubellec´h“ (Francúzsko) – vzdelávacia hra zameraná na zvýšenie povedomia o aktivitách na zníženie produkcie odpadu medzi obyvateľmi polostrova Crozon
  • Orgán verejnej správy „Urobme to s Ferdo Mravcom“ (Estónsko) – lekcia pre deti vo veku 5-15 rokov o redukcii množstva odpadu
  • Asociácia a mimovládna organizácia – „Zmiešanie oblečenia“ (Katalánsko, Španielsko) – 10-hodinový maratón, pri ktorom malo 34 návrhárov pretvoriť 4 tony second-handového oblečenia do nových modelov
  • Obchod a priemysel – „Eurest redukuje svoj odpad“ (Švédsko) – zhodnotenie množstva bio-odpadu z reštauračnej siete Eurest a zvýšenie povedomia medzi zamestnancami i zákazníkmi o znížení objemu odpadu
  • Vzdelávacie inštitúcie – „Vy robíte rozdiel“ (Taliansko) – školopovinné deti vyzdvihovali záujem o prevenciu tvorby odpadov medzi obyvateľmi
  • Iné projekty – kostol v Portugalsku slúžil bohoslužbu s témou redukcie odpadu

Zníženie objemu odpadov je kľúčovým prvkom pre trvalo udržateľný rozvoj. Každý rok narastá objem komunálneho odpadu o 1-2%. Spotreba rozličných produktov, vrátanie ich výroby, dopravy a distribúcie, pritom predstavuje takmer 50% emisií ovplyvňujúcich klimatické zmeny.

Koľko odpadu produkujeme a ako s ním nakladáme?

Z posledných štatistík Eurostatu vyplýva, že členské krajiny v roku 2008 vyprodukovali 2,65 miliardy ton odpadu, z toho Slovensko viac ako 11,47 miliónov ton. Na každého obyvateľa EÚ tak pripadlo vyše pol tony komunálneho odpadu. Najväčšie množstvo odpadov  na obyvateľa vytvorili Dáni (801 kg), Cyprus (770) a Íri (733kg). Každý Slovák v danom roku vyprodukoval v priemere 328 kg komunálneho odpadu. Patríme teda spolu s ČR, Lotyšskom, Poľskom a Rumunskom medzi krajiny s najnižším objemom odpadu.

Čo sa týka nakladania s vyprodukovaným odpadom, najčastejším spôsobom v Únii stále zostáva ukladanie na skládkach, až 40%. 20% odpadu sa spaľuje, 23% recykluje a 17% kompostuje. Najlepšie výsledky v recyklácii a kompostovaní dosahujú Rakúsko, Nemecko a Holandsko, kde sa šetrným spôsobom zneškodňuje 60-70% odpadov.

Slovensko ďaleko zaostáva za priemerom Únie. V roku 2008 sme až 83% komunálneho odpadu odviezli na skládky a 10% do spaľovní. Kompostujeme len 5% a recyklujeme 3% vyprodukovaného odpadu.

Odpadové hospodárstvo spadá na Slovensku do pôsobnosti obnoveného Ministerstva životného prostredia. Aj keď sa do projektu Európskeho týždňa redukcie odpadu nezapojila žiadna inštitúcia verejnej správy ani súkromná organizácia, neziskové občianske združenie Priatelia zeme – SPZ od 15.-21.11. organizuje celoslovenský týždeň aktivít za vratné obaly.

Spolu so školami a aktívnymi jednotlivcami oslovujú širokú verejnosť, informujú o pozitívach vratných, opätovné použiteľných obalov a tiež o rizikách rastúcej spotreby jednorazových obalov.