Firmy kritizujú zelené plány Komisie

Pozadie

Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia (IPPC) z roku 1996 stanovuje systém povolení, ktorých cieľom je predchádzať znečisteniu a obmedzovať ho. IPPC sa dotýka predovšetkým veľkých priemyselných komplexov a zariadení. Pokryté sektory zahŕňajú prakticky všetko, od výroby kovov, chemikálií a papiera, až po potraviny, ropné produkty a rozsiahle farmy s bravčovým dobytkom a hydinou.

Jednotlivé povolenia vydávajú kompetentné autority členských krajín. Ich cieľom je podnecovať a nútiť výrobcov k využívaniu najlepších dostupných technológií (BAT). Inými slovami, ide o technológie, ktoré sú nákladovo najefektívnejšie a súčasne sú schopné vtesnať sa do náročných štandardov ochrany životného prostredia.

Vychádzajúc zo snahy o uplatňovanie BAT, vydané rozhodnutia a povolenia musia zohľadňovať prísne limity pre produkciu znečisťovateľov atmosféry. Ide predovšetkým o látky vytvárajúce smog a spôsobujúce kyslé dažde, teda napríklad oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX), prachové a organické prchavé zmesi (VOC).

Podľa Komisie je problémom aj značná flexibilita súčasne platnej smernice. Podľa platnej legislatívy sa pri vydávaní rozhodnutí a obmedzení zvažujú aj také skutočnosti, ako geografická poloha daného priemyselného zariadenia, jeho špecifická technická charakteristika, miestne environmentálne podmienky a pod. Exekutíva EÚ sa domnieva, že tieto parametre môžu byť kreatívne upravované a zneužívané v prospech alebo neprospech jednotlivých priemyselných subjektov.

Členským krajinám bolo dané 8-ročné obdobie, počas ktorého mali zabezpečiť kompatibilitu všetkých svojich priemyselných zariadení so smernicou IPPC. Lehota na hodnotenie jednotlivých subjektov vypršala v októbri 2007. Realita na začiatku roku 2008 je, že len 50% inštalácií bolo označených za vyhovujúce.

Otázky

Nové plány Komisie čelia kritike najmä zo strany firiem a priemyslu. Komisia chce totiž revidovať jestvujúce pravidlá dotýkajúce sa priemyselnými zariadeniami produkovaných emisií v EÚ. Podnikateľské skupiny označujú bruselské zámery za neúmerne nákladné a nedostatočne flexibilné.

Návrh, ktorý Komisia predstavila 21. decembra 2007, usiluje o zabezpečenie väčšej efektivity a vynútiteľnosti pravidiel regulujúcich priemyselné emisie. Dôvodom je už spomenutý fakt, že len polovica všetkých inštalácií spĺňa podmienky IPPC, teda ich miera produkcie emisií neprekračuje stanovené limity. Nový plán počíta s tým, že inštalácie sa budú môcť odchýliť od využívania BAT len za presne vymedzených podmienok. Inými slovami, národným vládam má byť odobraté právo, aby podľa vlastného uváženia flexibilne upravovali podmienky prevádzky zariadení v závislosti od ich lokalizácie a dizajnu.

Práve toto je najspornejším bodom medzi Komisiou a zástupcami súkromných firiem. Podnikatelia sa doteraz spoliehali predovšetkým na flexibilitu určovania podmienok, ktorá tak umožňovala ponechanie starších inštalácií v prevádzke. Komisia ako ústretový krok ponúka budúce možné zavedenie flexibility spôsobom, ako je to v prípade emisií CO2. V ďalekom časovom horizonte sa tak črtá vytvorenie schém obchodovania s emisiami SO2 a NOX. Zatiaľ je to však len v štádiu úvah, v novom návrhu nie sú zahrnuté žiadne takéto prvky.

Podľa nových pravidiel by mali byť sprísnené limity najmä pre veľké elektrárne fungujúce na princípe spaľovania. Sprísnenie limitov sa výraznejšie dotkne aj stredne veľkých elektrární s výrobnou kapacitou 20 – 50 MW, ale rovnako aj drevospracujúceho priemyslu. Ochrana lesov nie je zakotvená v terajšej IPPC, ale Komisii záleží na tom, aby sa každý členský štát riadil prísnymi pravidlami pre ochranu životného prostredia ako takého.

Nový návrh obsahuje aj rámcové ustanovenia o možnosti vykonávať v priemyselných inštaláciách inšpekčné environmentálne prehliadky. Inšpektori by mali rovnako disponovať oprávnením skúmať podmienky, za ktorých bolo udelené povolenie na prevádzku, ako aj ich následné dodržiavanie v praxi.

Návrh rovnako definuje aj nástroje pre stimuláciu a podporu využívania technológií priateľských k životnému prostrediu.

Pozície

Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, povedal: “Priemyselné emisie zostávajú v EÚ príliš vysoké a majú škodlivé dopady na ľudské zdravie a životné prostredie [..] EÚ musí zabezpečiť, aby firmy plnili svoje záväzky a využívali najlepšie prístupné technológie.”

Podľa Komisie podmienenosť udeľovania povolení a využívanie BAT “bude mať pozitívny reťazový efekt na zdravie a životné prostredie, ďaleko presahujúci náklady [na] prispôsobenie inštalácií [pravidlám] novej smernice.”

Návrh smernice predpokladá, že redukciou emisií sa ročne ušetrí 7-28 mld. eur súčasných nákladov, ale predovšetkým sa očakáva pokles predčasných úmrtí spôsobených negatívnymi dopadmi škodlivín. Ročne by tak mohlo byť ušetrených 13 – 125 tis. ľudských životov.

Komisia taktiež očakáva zníženie administratívnych nákladov o 105 – 255 mil. eur ročne. Ide o výdavky pochádzajúce z rozpočtu regulačných úradov a samotných operátorov priemyselných komplexov. Zhrnuté, exekutíva EÚ tvrdí, že “takto sa prispeje k budúcej udržateľnosti priemyslu EÚ.”

Na druhej strane BusinessEurope, asociácia združujúca európskych zamestnávateľov, tvrdí, že nové opatrenia povedú k uzatvoreniu mnohých zariadení. “Tieto smernice spôsobia nepomerné náklady pre priemysel, vedúce ku kráteniu produkcie a nie k ďalším inováciám a investíciám do čistých technológií”, konštatuje sa v liste asociácie adresovanom komisárovi Günterovi Verheugenovi z 3. januára 2008.

Asociácia tvrdí, že je skôr za zachovanie súčasného systému, ktorý umožňuje vládam rozhodovať o povoleniach v medziach istej flexibility. Súčasne sa domnieva, že prípadné zavedenie schémy obchodovania s emisiami NOX a SO2 nebude v praxi fungovať správne.

Nedávne a nasledujúce kroky

  • 21. december 2007: Návrh bol posunutý Rade a Parlamentu. Legislatívny proces by mal prebehnúť počas roka 2008.