Komisia je v oblasti odpadu i ekodizajnu „pasívna“

Európska komisia neplní svoju rolu ochrancu zmlúv a neodváži sa tvrdo zakročiť proti členským štátom, ktoré porušujú európsku legislatívu. V rozhovore pre bruselský EurActiv to uviedol Stéphane Arditi, expert Európskeho výboru pre životné prostredie (EEB) v oblasti odpadu a produktov.

Komisia by podľa neho mala byť oveľa asertívnejšia a detailne sa pozrieť na to, či národné plány odpadového hospodárstva sú v súlade s legislatívou EÚ.

„Máme rok po termíne transpozície [rámcovej smernice o odpade] a tieto oznámenia zatiaľ nie sú sprístupnené občianskej spoločnosti, občanom a dokonca ani tým, ktorí rozhodnutia prijímajú,“ upozornil Arditi.

V prípade Slovenska a ďalších troch krajín, ktoré smernicu dosiaľ neprevzali do národného práva, Únia začala Komisia konanie pred súdnym dvorom EÚ. (EurActiv, 26.4.2012) Prijatie nového zákona o odpade, ktorý by reflektoval aj rámcovú smernicu o odpade, si minister životného prostredia Peter Žiga stanovil ako krátkodobú prioritu po nástupe do funkcie. (EurActiv, 20.04.2012)

Arditi je horlivým podporovateľom politík zameraných na redukciu odpadu z výrobkov už vo fáze ich dizajnu. Koordinuje kampaň Coolproducts, ktorá presadzuje domáce spotrebiče s nižšou spotrebou energie.

Environmentalisti dúfali, že v roku 2012 Európska komisia uvedie smernicu o ekodizajne naplno do života. Stanovením prísnejších štandardov pre spotrebiče, kancelárske vybavenie, motory či osvetlenie by podľa nich spotrebitelia ušetrili miliardy eur za elektrinu.

Smernica sa týka viac ako 40 skupín produktov, od žiaroviek, cez boilery, práčky po chladničky. Stanovením noriem na spotrebu energie majú výrobcovi už pri návrhu produktov klásť dôraz na redukciu spotreby energie a celkový vplyv výrobkov na životné prostredie.

V praxi bol ale v roku 2008 schválený jediný produkt, v roku 2009 to bolo sedem výrobkov a v roku 2010 len tri.

Odvolávajú sa na závery štúdie z roku 2010, v ktorej sa testovala efektívnosť nákladov vynaložených na energeticky účinnejšie výrobky. Výsledkom je, že hoci nákupná cena niektorých energeticky efektívnejšie produktov môže byť vyššia, tieto dodatočné výdavky sa v konečnom dôsledku užívateľovi vrátia v podobe nižších účtov za elektrinu.

Chýba monitoring a sankcie

Eko-koalícia ktorá stojí za kampaňou Coolproducts, tvrdí, že v prípade produkcie a recyklácie odpadov chýba účinný mechanizmus monitoringu a uplatňovania legislatívy, a to z dôvodu zásadných chýb na trhu pre ekodizajn.

Arditi hovorí, že Komisia je „príliš pasívna“ a dúfa, že jesennou revíziou smernica získa nový impulz.

„Som naozaj šťastný, že Komisia sa teraz naozaj snaží brať vážne túto implementáciu environmentálnej politiky,“ povedal. „Avšak v porovnaní so svojim potenciálom to ide príliš pomaly.“

Vyzdvihol potrebu transparentnejšieho kontrolného systému zo strany nezávislých odborníkov, ktorí by mohli členským krajinám pomôcť pri realizácii opatrení. Takýto systém by donútil vlády venovať adekvátnu pozornosť problematike vzniku a odstraňovania odpadu a nahradil by súčasný systém zasielania oznámení.

Jesenná revízia stavu by mohla zmeniť krátkodobé myslenie, ktoré vládne v jednotlivých štátoch a viesť k lepšiemu pochopenie prínosov smernice o ekodizajne pre celú Únii. „Myslím, že je dôležité mať sankčný mechanizmus, lebo inak na členské štáty nebudeme mať žiadnu zbraň,“ poznamenal Arditi.