Komisia navrhla zákaz nákupu medzinárodných emisných kreditov

Podľa návrhu z minulého týždňa podniky zapojené do Európskej schémy obchodovania s emisiami (EU ETS) nebudú môcť od 1. januára 2013 nakupovať niektoré lacnejšie emisné kredity v rámci Mechanizmu čistého rozvoja (CDM).

Zákaz sa týka kreditov pre likvidáciu skleníkového plynu HFC-23, ktorého potenciál globálneho otepľovania je 11700-krát vyšší ako u CO2, i kreditov na likvidáciu oxidu dusného, ktorý sa uvoľňuje pri výrobe nylonu.

Tieto obmedzenia majú motivovať a urýchliť reformu mechanizmov trhu s emisiami v OSN, ktorú Únia považuje za podmienku pokračovania EU ETS. Zároveň chce svojím návrhom odstrániť prekážky pre vytvorenie systému sektorových kreditov. Sektorové kredity využívané vo vyspelejších rozvojových krajinách by podľa Komisie mohli na rozdiel od súčasných „projektových“ kreditov zvýšiť redukciu emisií skleníkových plynov. Najchudobnejšie krajiny budú naďalej využívať kredity alokované na jednotlivé projekty.

„Budem naďalej presadzovať rozvoj a expanziu tohto trhu. Zásadné je získať plnú dôveru v znižovanie emisií, ktoré sa započítava do systému bez ohľadu na to, či k nemu dochádza v Európe alebo inde,“ uviedla komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard.

Ekologické organizácie návrh vítajú

Podľa zelených organizácií ide o krok, vďaka ktorému sa z EU ETS „nestane skládkou odpadu pre nekvalitné kredity“ a neprispeje k rastu emisií a globálnemu otepľovaniu.

„Dnešný návrh […] je míľnikom na ceste k odstráneniu falošných uhlíkových kreditov a k zlepšeniu environmentálnej efektivity EU ETS,“ vyjadril sa Eva Filzmoser, programová riaditeľka CDM Watch.

Spoločnosti obchodujúce s emisiami uhlíka sa k návrhu vyjadrili opatrne. Obávajú sa, aby opatrenia nemali retrospektívny účinok.

„Prirodzeným testom prijateľnosti je dátum vzniku redukcie emisií,“ hovorí stanovisko Medzinárodnej asociácie pre obchodovanie s emisiami (IETA). Podľa asociácie „neexistuje žiadne opodstatnenie“ uplatňovať obmedzenia kreditov spojených s emisiami, k realizácii ktorých došlo pred rokom 2013, a to aj v prípade, že k vydaniu týchto kreditov formálne dôjde až po roku 2012.

Návrh teraz musia schváliť predstavitelia členských krajín a Európsky parlament .