Komisia odmieta rozšíriť zoznam zakázaných látok

Komisa zverejnila 11. marca pozmenený návrh novej kontroverznej smernice upravujúcej výrobu a používanie pesticídov v EÚ. Zamietla pri tom takmer polovicu z 249 pozmeňovacích návrhov, ktoré Parlament prijal v prvom čítaní v októbri 2007. (Správa poslankyne Hiltrud Breyer k návrhu nariadenia o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh)

Hlavným bodom sporu medzi Komisiou a Parlamentom je rozšírenie zoznamu nebezpčných látok, ktoré budú po novom neprípustné pri výrobe pesticídov.

Parlament, no najmä europoslanci z frakcie Zelených a socialistickí poslanci chcú rozšíriť zoznam o neurotoxické, imunotoxické a ďalšie rizikové látky.

Komisia však takýto zákaz nepovažuje za akceptovateľný. Dáva prednosť ponechaniu látok, ktoré sú „predmetom špecifického záujmu“ na trhu a spraviť z nich „kandidátov na nahradenie“ inými, menej škodlivými látkami.

„Členské štáty by mali pravidelne preskúmavať, či prípavky na ochranu rastlín obsahujúce takéto látky môžu byť nahradené produktmi na ochranu rastlín, ktoré sú menej rizikové“, píše sa v revidovanom návrhu Komisie.

Diskusia medzi Komisiou a Parlamentom odráža debatu, ktorá zúri medzi enviromentalistami a zástupcami priemyslu.

Európska asociácia pre ochranu plodín (European Crop Protection Association) tvrdí, že zakáz príliš veľkého počtu látok by ma negatívne dôsledky pre farmárov aj pre úrodnosť v EÚ, čo by znamenalo vyššie ceny potravín a zvýšenie závislosti bloku na ich dovoze.

Ochranári a istý počet poslancov Európskeho parlamentu hovoria, že niektoré látky sú jednoducho príliš nebezpečné na to, aby boli uvádzané na trh.

Členské štáty sú v tejto otázke nejednotné, je preto nepravdepodobné, že podporia pozíciu Parlamentu. Podľa hlasovaních pravidiel EÚ, na prehlasovanie negatívneho stanoviska Komisie k zmenám, ktoré odobril Parlament, sa vyžaduje jednomyseľný súhlas Rady.  

Jednou zo spravodajkýň k tematike pesticídov v EP bola popri Criste Klaß a Hiltrud Breyer aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (konkrétne ku Tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania pesticídov).

Tá v nedávnej rozprave k štatistike prípravkov na ochranu rastlín v EP povedala, že biocídy „musia byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti (nariadenia)“. Ako hovorí, „všetky relevantné vlastnosti biocídov sú nám známe a teda nie je dôvod ich nezahrnúť, resp. čakať na „získanie ďalších informácií“ a zbytočne odďaľovať pravé naplňovanie termínu „pesticídy“, ktoré zahŕňa tak prípravky na ochranu rastlín ako aj biocídy.