Komisia pod tlakom pre obehové hospodárstvo

„Európania si užívajú čistejší vzduch a vodu, na skládky posielajú menej odpadu a viac recyklujú, a politiky v oblasti životného prostredia sú zároveň hnacou silou zamestnanosti a rastu,“ uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie k zverejneniu Správy o stave životného prostredia, ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA).

V rokoch 2000 až 2011 rast ekologických odvetví v EÚ prekročil 50 %, čím sa stali jedným z mála sektorov, ktoré aj napriek kríze zažívali neprestajný rozkvet.

„Správu o stave životného prostredia na rok 2015 považujem za „štartovaciu čiaru“ svojho mandátu. Správa jednoznačne ukazuje, že politiky EÚ v oblasti životného prostredia prinášajú úžitok. Tieto politiky prispievajú aj k vytváraniu pracovných miest,“ reagoval na správu eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella.

Okrem analýzy súčasného stavu správa obsahuje aj výhľad na ďalších 5 a viac rokov a vysiela jasné varovanie pred rizikami zhoršovania životného prostredia a z neho vyplývajúcich dosahov na blahobyt a prosperitu.

„Pri súčasnej úrovni ambícií environmentálnych politík nie je možné dosiahnuť dlhodobý cieľ Európy –  dobrý život v rámci možností našej planéty,“ hovorí správa.

Riaditeľ EEA Hans Bruyninckx si myslí, že „budeme musieť zásadne prehodnotiť, ako žijeme na tejto planéte s 9-10 miliardami obyvateľov, ak chceme zabezpečiť všetkým rovnaké právo na dôstojný život.“

Komisia by mala preto prijať opatrenia vrátane rozsiahlejšieho balíka právnych predpisov o obehovom hospodárstve, preskúmania stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, akčného plánu správy oceánov ale aj zmeneného balíka predpisov o kvalite ovzdušia.

Obehové hospodárstvo na dobrej ceste

Správa EEA konštatuje, že nakladanie s odpadmi sa v Európe výrazne zlepšilo a „trendy sú prevažne pozitívne.“ Medzi rokmi 2004 až 2012 sa Európanom podarilo znížiť tvorbu odpadu o 7 percent, čo predstavuje 1,817 kilogramu na obyvateľa. Tvorbu komunálnych odpadov sa podarilo obmedziť o 4 percentá.

V rovnakom období európska 28-čka znížila podiel skládkovania odpadov z pôvodných 31 na 22 percent a to najmä vďaka zvýšenej recyklácii komunálnych odpadov. Napriek tomu niektoré členské štáty budú musieť vyvinúť „mimoriadne úsilie,“ aby do roku 2020 dosiahli 50 percentný cieľ recyklácie komunálnych odpadov, ktorý stanovuje odpadová smernica z roku 2008.

 EEA navyše odporúča v rámci boja proti plytvaniu zdrojmi zefektívniť ich využívanie prostredníctvom tzv. obehového hospodárstva.

Komisia stiahla balíček opatrení pre obehové hospodárstvo zo svojho pracovného programu pre rok 2015 ešte v decembri 2014. Podpredseda Komisie zodpovedný za zlepšovanie právnej úpravy Frans Timmermans vtedy prisľúbil do konca roka predložiť ešte „ambicióznejšiu“ verziu.

Jeremy Wates z Európskeho úradu pre životné prostredie sa domnieva, že Komisia môže tento "škandál" zmierniť iba vtedy, keď predloží skutočne prepracovanejší plán. „To znamená ponechať ciele uvedené v pôvodnom návrhu a pridať opatrenia na zvýšenie trvanlivosti výrobkov.“

Súčasťou balíčka bolo 6 noviel smerníc týkajúcich sa odpadov, obalov, skládkovania, starých vozidiel, akumulátorov a batérií a elektronických zariadení, ale aj viaceré právne záväzné ciele, ako napríklad 70 % recyklácia komunálneho odpadu, 80 % separácia odpadov z obalov (sklo, papier, kov a plast) do roku 2030 a úplný zákaz skládkovania recyklovateľného alebo biologicky rozložiteľného odpadu do roku 2025.

EurActiv.sk/EurActiv.com