Komisia preskúmala environmentálnu politiku za rok 2009

Zdroj: TASR; autor: Štefan Puškáš

Tento týždeň publikovala Európska komisia svoje každoročné Preskúmanie environmentálnej politiky (2009 Environment Policy Review). Podľa zistení členské štáty zahrnuli mnohé zelené iniciatívy do svojich plánov hospodárskej obnovy. Je to snaha o posun k čistému a efektívnemu hospodárstvu. Stratégia do roku 2020 takého zmeny podporuje.

„Preskúmanie environmentálnej politiky za rok 2009 ukazuje, že členské štáty prijali a uskutočnili rôzne druhy opatrení. Podáva zaujímavé príklady, ako sa dajú integrovať environmentálne ciele do iných politických oblastí. Predsa len je tu množstvo znepokojujúcich údajov a tendencií. Vidím jasnú potrebu podporovať presadzovanie zeleného rastu a smerovať európske a národné politiky k väčšej výkonnosti zdrojov,“ povedal komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Revízia prebehla v rámci jednotlivých priorít 6. environmentálneho akčného programu EÚ. Konkrétne ide o klimatické zmeny, prírodu a biodiverzitu, zdravie a životné prostredie a odpad a prírodné zdroje.

Komisia publikuje tento dokument každoročne. Cieľom správy je monitorovať posledné trendy v oblasti životného prostredia a politickom vývoji na európskej a národnej úrovni. Posledná správa za rok 2009 má tri časti, ktoré si môžete stiahnuť na stránke Európskej komisie.