Komisia rozdelila 244 miliónov eur na ochranu životného prostredia

Podporené projekty pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ a pokrývajú akcie v rôznych oblasti ochrany prírody, zmeny klímy, čistých technológií, environmentálnej politiky a informovanosti a komunikácie o otázkach životného prostredia. Predstavujú celkovú investíciu vo výške 530 miliónov EUR, z čoho 244 miliónov EUR poskytne EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik zdôraznil: „Tieto nové projekty nielen významne prispejú k ochrane prírody a zlepšeniu životného prostredia vrátane boja proti zmene klímy, ale pomôžu aj zvýšiť v celej Európe informovanosť o hlavných problémoch životného prostredia, ktorým čelíme, napríklad oddelenie rastu od využívania zdrojov.“

V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v septembri 2010, Komisia dostala celkovo 748 žiadostí. 183 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie prostredníctvom troch zložiek programu LIFE+, a to Príroda a biodiverzita, Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a Informovanosť a komunikácia.

Najviac návrhov i vybraných projektov je v rámci druhej zložky programu LIFE+. Na 55 projektoch sa podieľajú partneri z viac ako jedného členského štátu. Najväčší príspevok a počet projektov schválila Komisia projektom v Taliansku (48 projektov v celkovej hodnote 109,3 milióna eur) a v Španielsku (29 projektov v hodnote 85,8 miliónov eur).

V pondelok (18.7.2011) takisto vypršal termín pre predkladanie návrhov v rámci výzvy pre rok 2011.

SR: Na prírodu a biodiverzitu 7,5 milióna eur

Projekty LIFE+ Príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených druhov a biotopov. Komisia z 203 odovzdaných návrhov vybrala na financovanie 64 projektov, ktoré predložili partnerstvá zložené z organizácií na ochranu prírody, orgánov štátnej správy a iných subjektov. Realizujú sa v 18 členských štátoch a predstavujú celkovú investíciu 223 miliónov EUR, z čoho EÚ poskytne asi 125 miliónov. Väčšina z nich (55 projektov) sú projekty Natura, ktoré prispievajú k implementácii smernice o vtáctve a/alebo smernice o biotopoch a siete Natura 2000. Ďalších deväť projektov sú projekty Biodiverzita, ktoré predstavujú LIFE+ kategóriu projektov pre pilotné schémy, ktoré sa zaoberajú širšími otázkami biodiverzity. Celková investícia do projektov v zložke Biodiverzita dosiahne 18,3 milióna EUR.

Na samotnú ochranu prírody na Slovensku poputuje 6 miliónov eur, a to na 2 projekty. Projekt Natura 2000 BA, ktoré predložilo Regionálne združenie pre ochranu prírody a trvalo udržateľný rozvoj. Hlavným cieľom tohto nadnárodného projektu v oblasti prírody je zriadiť funkčnú sieť oblastí sústavy Natura 2000 v cezhraničnom regióne troch štátov v blízkosti Bratislavy (Slovensko) a zabezpečiť priaznivý stav ochrany biotopov európskeho významu, ktoré sa tam nachádzajú. Činnosti obnovy a správy budú prebiehať v 16 lokalitách Natura 2000 na Slovensku a v jednej lokalite v Maďarsku.

Ďalším slovenským projektom je PANNONICSK Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Zámerom projektu je prispieť k ochrane prioritných biotopov a posilniť sústavu Natura 2000 v oblasti, ktorej sa projekt týka, prostredníctvom aktívnej ochrany endemických panónskych slanomilných (halofytných) a pieskomilných (psamofytných) biotopov európskeho významu. Činnosti v rámci tohto projektu budú prebiehať v 15 lokalitách Natura 2000, ktoré sa nachádzajú v Podunajskej nížine na Slovensku.

K ochrane biodiverzity má prispieť projekt APUS & NYCTALUS, ktorý takisto predložilo Regionálne združenie pre ochranu prírody a trvalo udržateľný rozvoj – Bratislava. K hlavným cieľom projektu, ktorého celkové financovanie je 1,5 milióna eur, patrí (i) zastaviť súčasný úbytok dáždovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov na Slovensku a (ii) chrániť ich hniezdiská/úkryty – predovšetkým v mestských zónach – zavedením vhodných postupov riadenia zameraných na zlepšenie stavu ochrany týchto druhov.

Enviropolitika a riadenie

Projekty LIFE+ Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia sú pilotné projekty, ktoré prispievajú k rozvoju inovačných koncepcií politík, technológií, metód a nástrojov. Komisia z 399 odovzdaných návrhov vybrala na financovanie 104, ktoré predložili rozličné súkromné aj verejné organizácie. Vybrané projekty sa realizujú v 18 členských štátoch a predstavujú celkovú investíciu 286 miliónov EUR, z čoho EÚ poskytne asi 109 miliónov EUR. Na projekty zamerané na odpad a prírodné zdroje bolo vyčlenených najviac finančných prostriedkov (približne 143 miliónov EUR na 51 projektov).

Komisia sa bude podieľať viac ako 16 miliónmi EUR na 14 projektoch priamo sa zaoberajúcich zmenou klímy, s celkovým rozpočtom 40 miliónov EUR. Ďalšie projekty sa zameriavajú na oblasť vodného hospodárstva, ochranu ovzdušia, problematiku chemických látok, zdravia, lesov, hluku, ochrany pôdy, strategických prístupov a životného prostredia v mestách.

Na realizáciu slovenského projektu Geohealth, ktorý predložil Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, pôjde 0,4 milióna eur. Cieľom projektu je obmedziť negatívny vplyv geologického životného prostredia na zdravotný stav občanov Slovenskej republiky. Najskôr sa vykoná environmentálne posúdenie zamerané na identifikovanie oblastí. Následne sa stanovia hraničné hodnoty chemických látok/zlúčenín vyskytujúcich sa v pôde a podzemných vodách a navrhnú a zavedú sa opatrenia na zmenšenie negatívneho vplyvu geologického životného prostredia na zdravie človeka.

Informovanosť

Projekty LIFE+ Informovanosť a komunikácia sprístupňujú informácie a zlepšujú povedomie o otázkach životného prostredia, vzdelávajú a zvyšujú informovanosť v záujme prevencie lesných požiarov. Zo 146 odovzdaných návrhov Komisia vybrala na financovanie 15 projektov z 8 členských krajín. Predstavujú celkové investície vo výške 20,4 milióna EUR, z čoho EÚ poskytne približne 10,1 milióna. Slovensko medzi týmito projektami nefiguruje.