Komisia určila emisný strop pre rok 2013

Európska komisia stanovila maximálne množstvo emisných povoleniek, ktoré sa vydajú v roku 2013 v rámci schémy ETS. Približne 11 tis. priemyselných inštalácií, ktoré sa do ETS zapájajú, bude môcť využiť 1.927 mld. povoleniek.

V súlade s predpokladmi pre tretiu fázu obchodovania s emisiami (2013 – 2020), strop sa pre každý rok odvodzuje od priemerných hodnôt z predošlej fázy (2008 – 2012). Navyše po roku 2013 sa ročný limit bude pravidelne znižovať o 1,74 percenta. V praxi to bude znamenať ročné znižovanie počtu povoleniek o takmer 35,4 mil. kusov, vyplýva z prepočtov Komisie.

Číslo z piatka však nebude konečné. Komisia počet vydaných povoleniek upraví na jeseň tak, aby sa reflektoval predĺžený rámec súčasnej etapy obchodovania, počas ktorej nie sú do ETS zahrnuté viaceré priemyselné odvetvia (napr. hliník) ako i typy emisií (napr. oxidy dusíka).

„Finálne číslo pre strop v roku 2013 preto možno nebude prístupné skôr ako v roku 2013,“ pripomína Komisia. Limit sa bude po septembri aktualizovať i v roku 2011, i keď pôjde už iba o minimálne úpravy.

Výrazná zmena by vyplynula až z prípadného rozhodnutia krajín EÚ sprísniť svoj emisný cieľ 20 % do roku 2020 na 30 %. Podmienkou pre takýto krok je však pokrok v rámci svetových klimatických vyjednávaní vo formáte UNFCCC.