Komisia: Zabezpečte náležitú likvidáciu starých vozidiel

Komisia je znepokojená pretrvávajúcimi nedostatkami v transpozícii pravidiel Únie do právnych predpisov SR. Na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika včera (27.1.) Komisia oznámila, že zasiela odôvodnené stanovisko. Slovensko musí vyhovieť tejto žiadosti do dvoch mesiacov. V opačnom prípade môže Komisia postúpiť vec Európskemu súdnemu dvoru.

Podľa Komisie naše súčasné predpisy dostatočne nepodnecujú výrobcov vozidiel k tomu, aby sa vyhýbali používaniu nebezpečných materiálov, a pojem „nebezpečné materiály“ nie je ani jednoznačne vymedzený.

Komisia vo formálnej výzve adresovanej Slovenskej republike z 8. októbra 2009 poukázala na niekoľko medzier a nedostatkov. Novelizovaný bol dosiaľ len jeden predpisu a Komisia bola informovaná, že Slovensko má v úmysle v tomto roku prijať nový zákon o odpade s cieľom vyriešiť ostatné porušenia predpisov EÚ.

Keďže ide o značný časový sklz pri odstraňovaní nedostatkov identifikovaných v roku 2009, rozhodla sa Komisia upozorniť slovenské orgány na nutnosť nápravy.

Čiastočne naplnené ciele smernice

Cieľom smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (angl. skratka ELVs) je znížiť objem odpadu zo starých vozidiel. Veterány do pôsobnosti smernice nespadajú.

Členské štáty sú povinné vybudovať zberné systémy a zabezpečiť ich prepravu do autorizovaných spracovateľských zariadení, rovnako ako ich demontáž pred spracovaním. Zároveň musia zabezpečiť spätné získanie všetkých súčiastok nebezpečných pre životné prostredie. Prioritou musí byť opätovné využitie alebo zhodnotenie súčiastok vozidiel.

Do konca roku 2014 sa má pre všetky relevantné vozidlá opätovné využitie a spätné získavanie zvýšiť na min. 95 % podľa priemernej hmotnosti vozidla a za rok a opätovné využitie a recyklácia na min. 85 %. Tieto ciele transponovala do slovenskej legislatívy vláda už v roku 2004.

Druhý uvedený cieľ už Slovensko dosiahlo, prvý cieľ už v roku 2008 dosahovali alpské krajiny Lichtenštajnsko a Rakúsko .