Brusel zbiera názory na enviro priority

Autor: Salvatore Vuono, freedigitalphotos.net

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol, že hoci v Európskej únii platia najambicióznejšie environmentálne predpisy na svety, „ich účinok závisí od vykonávania v praxi a je nutné adaptovať ich na riešenie nových problémov“.

Preto rád privíta názory odbornej i laickej na opatrenia, ktoré je možné prijať v záujme lepšej ochrany životného prostredia a zachovania prosperity európskeho hospodárstva s prihliadnutím na obmedzené zdroje. „Možno nebude v silách EÚ zrealizovať úplne všetko, ale radi by sme sa dozvedeli, kde a ako sa môže naše konanie najzreteľnejšie prejaviť na zlepšení kvality životného prostredia v našom vlastnom záujme i v záujme našich detí,“ uviedol Potočnik.

Čo ne-priniesol 6. EAP?

V auguste 2011 Komisia posúdila predchádzajúci šiesty environmentálny akčný program (EAP), ktorý sa týka obdobia rokov 2002-2012. Ako pozitívne hodnotí to, že predpisy EÚ o ochrane životného prostredia expandovali do nových oblastí činnosti, rozšírila sa sústava chránených území Natura 2000 na takmer 18 % územia EÚ, zaviedla sa komplexná politika týkajúca sa chemikálií a tiež politické opatrenia na ochranu klímy.

EK zároveň identifikovala slabiny aktuálneho EAP. Priznala, že zahŕňal príliš veľa akcií s rôznym rozsahom pôsobnosti a účinkom. Dôležitým cieľom zostáva zlepšiť  dosiaľ nedostatočné vykonávanie a presadzovanie existujúcich predpisov v envirooblasti, čo stojí hospodárstvo EÚ asi 50 miliárd eur ročne, ktorým by sa dôslednou implementáciou dohodnutých pravidiel dalo vyhnúť. (EurActiv, 8.3.2012)

Priestor pre zlepšenie vidí Komisia vo zvyšovaní ochrany biodiverzity, kvality pôdy a vody . Podstatné je „prejsť z naprávania na prevenciu degradácie životného prostredia“.

Rady nad zlato

Výsledky prebiehajúcej verejnej konzultácie spolu so stanoviskami štyroch inštitúcií EÚ poslúžia Komisii ako podklad pri príprave návrhu 7. EAP, ktorý plánuje predložiť do konca tohto roka.

EK, ktorá je iniciátorom legislatívy EÚ a zároveň jej vykonávateľom, v posledných mesiacoch predstavila viacero strategických iniciatív v oblasti environmentálnej politiky –  plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, stratégiu na ochranu biodiverzity do roku 2020 i oznámenie o zlepšení vykonávania práva EÚ, ktoré tvoria súčasť hlavnej stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Opierať sa chcú aj o problematické oblasti zdôraznené v správe EEA o stave životného prostredia.

Popri nedostatkoch, ktoré sa zistili z predchádzajúceho programu, chce Komisia zabezpečiť, aby k cieľom ochrany klímy a životného prostredia prispievali aj ostatné politiky EÚ a získať prístup k fundovaným dôkazom a najnovším vedeckým poznatkom ako základu politického rozhodovania a vykonávania príslušných predpisov.

Podľa jej predstáv by mal nový program preukázať, ako môže environmentálna politika prispievať k ekologickému rastu, zlepšovaniu zdravia a životnej úrovne. Aké sú predstavy samospráv, firiem, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti sa uvidí podľa výsledkov konzultácie.