Korupcia ohrozuje miliardovú klimatickú pomoc

Správu, ktorú TI vydala v sobotu 30. apríla, tvorí viac ako 50 odborných príspevkov. V čase keď sa rozvinuté krajiny pripravujú akumulovať 100 miliárd dolárov ročne do klimatického fondu varuje pred rizikom vyplývajúcim z nových, nepreskúšaných spôsobov financovania.

Autori došli k záveru, že v krajinách, ktoré sú najviac ovplyvnené dôsledkami klimatických zmien, je pre efektívnosť uskutočňovaných politík potrebný silnejší dohľad. Autori došli k záveru, že v krajinách, ktoré sú najviac ovplyvnené dôsledkami klimatických zmien, je pre efektívnosť uskutočňovaných politík potrebný silnejší dohľad a posilniť riadiace systémy.

V rebríčku krajín podľa rizika korupcie, kde úroveň 0 znamená extrémnu korupciu a 10 znamená „veľmi čistý“, žiadna z dvadsiatich krajín najviac zasiahnutých klimatickými zmenami, hlavne v regióne Afriky a Južnej Ázie, nezískala lepšie hodnotenie ako 3,6.

Na chvoste rebríčka sa s najväčším rizikom korupcie ocitli Somálsko, Myanmar a Afganistan.

V správe sa uvádza, že podľa odhadov môžu celkové investície len na samotné zmiernenie dôsledkov klimatických zmien v najchudobnejších krajinách dosiahnuť od roku 2020 takmer 471 miliárd eur ($770 mld), pričom viac ako tretina potečie cez nové, relatívne nekoordinované a nevyskúšané kanály.

„Keď veľké množstvo peňazí prúdi cez nové a netestované finančné trhy a mechanizmy, vždy existuje riziko korupcie,“ píše sa v dokumente. Kvôli komplexnosti, neistote a novým spôsobom pri riešení klimatických otázok je riziko vysoké. Nebezpečenstvo netransparentnosti ešte viac zvyšujú takzvané rýchle riešenia.

Nejasné emisné trhy

Rozsiahle krádeže na trhoch s emisnými povolenkami, ktoré sú hlavným finančným nástrojom boja s klimatickými zmenami, zasiahli predovšetkým Európu. V schéme obchodovania s emisiami ETS sa museli riešiť krádež a opätovný predaj povoleniek, viaceré útoky hackerov i daňové podvody.

Integritu Mechanizmu čistého rozvoja OSN, ktorý má podporiť redukciu emisií v chudobných krajinách, zase poškodzujú obvinenia zo zneužívania, neprehľadnosti a neefektívnosti.

Podľa TI „je nevyhnutné aby sa tieto poučenia zvážili pri vytváraní nových trhov a využili na zlepšenie a reformu existujúcich mechanizmov“.

Transparency International taktiež upozornila na hrozbu korupcie v sfére politického rozhodovania a pri zlom hospodárení s verejnými prostriedkami. Nadmerná alokácia povoleniek v rámci ETS vyústila k tomu, že firmy zo schémy profitujú.

Poukazuje na prípad zlého hospodárenia a utajovania informácii o verejných zdrojoch na Slovensku. Predajom nevyužitých 15 miliónov emisných kvót hlboko pod ich trhovú cenu v roku 2008 štátny rozpočet prišiel asi o 66 miliónov eur.

Neprimeraný lobing pri nakladaní s prostriedkami, ktoré môžu byť podstatným príjmom štátneho rozpočtu a vyžadujú tak dôkladné spravovanie, nekalé dohody o nižších cenách či koordinácia ponúk zvyšujú riziko manipulácie a podvodov.

Výnosný a nekalý obchod s drevom

Obzvlášť ohrozený korupciou je lesníctvo, a to kvôli vysokému medzinárodnému dopytu po dreve, nejasným vlastníckym právam týkajúcim sa pôdy a marginalizovaným komunitám pôvodných obyvateľov.

Podľa Svetovej banky každoročne nelegálne alebo za podozrivých okolností vyťaží drevo v hodnote 7 až 15 miliárd eur. Tomu by mohla v prípade fungovania zabrániť program OSN proti odlesňovaniu REDD. Od roku 2013 by mala narábať ročne s prostriedkami vo výške 19 miliárd eur. Pre dané projekty je podľa TI potrebné zaistiť proti podvodom.

„Kreatívne účtovníctvo môže viesť k zdvojeniu počítania emisií spoločnosťami ohľadom vykazovania vlastných činností,“ píše sa v správe „čím by sa zrušila environmentálna integrita zníženia emisií“.

(EurActiv/Reuters)