Lacné emisie vytvárajú problémy

Pozadie

Od roku 2005 musí asi 10 000 veľkých priemyselných podnikov v EÚ kupovať povolenky na emisie CO2 na európskom trhu. Tento „Systém obchodovania s emisiami“ (EU ETS) umožňuje továrňam, ktoré prekročia pridelené kvóty, nakúpiť povolenky od „zelenších“ konkurentov. Regulovaním množstva vydaných povoleniek zas môže EÚ kontrolovať celkovú úroveň emisií.

V prvej fáze (2005-2007) bolo pridelených bezplatne priveľké množstvo povoleniek, takže ich cena na trhu výrazne klesla. V období 2008-2012 sa tomu chcela Komisia vyhnúť, preto stanovila celoeurópsky limit CO2 na 2,08 miliardy ton a členské krajiny dostali o 10% menej povoleniek, než žiadali.

No ekonomická kríza tlmí priemyselnú výrobu, čo spôsobilo v posledných mesiacoch výrazný pokles cien na EU ETS. Podniky nechcú povolenky kupovať, keďže ich majú nadbytok.

V decembri 2008 sa EÚ dohodla na pravidlách EU ETS pre obdobie po roku 2013, ktoré majú zabezpečiť ešte rýchlejšie znižovanie priemyselných emisií. Celkové emisie budú obmedzené na 1,72 miliardy ton, vďaka čomu by sa mali emisie EU v roku 2020 znížiť o 21% v porovnaní s rokom 2005. Na rozdiel od pôvodného návrhu Komisie, ktorý zavádzal pre priemysel plné kupovanie povoleniek na trhu od roku 2013, prijatý kompromis predpokladá postupný nábeh.

Volanie po intervencii

Klesanie cien emisných povoleniek, spôsobené hospodárskou krízou, vyvoláva obavy, že systém nevytvorí na priemysel dostatočný tlak, aby začal využívať „zelenšie“ výrobné postupy či zdroje energie.

„Schéma obchodovania je správnou cestou, no je ťažkou, ak ceny klesnú na osem euro“, povedal 25. februára v parlamentom výbore britský minister pre energetiku a klimatické zmeny Ed Miliband. „Musíme ju štrukturovať tak dobre, ako je to možné, aby sme dosiahli správnu cenu (emisií) uhlíka.“

Deutsche Bank v nedávno vydanej správe tvrdí, že ak EÚ nedokáže stabilizovať ceny emisií na svojom trhu, oslabí to jej pozíciu na globálnych klimatických rokovaniach. „Pri tak vysokom politickom kapitále, ktorý EÚ investovala do vytvorenia globálneho trhu s emisiami, veľmi slabá cena EUA (emisných povoleniek) a potenciálne výrazné zníženie aktivity v novom CDM (Clean Development Mechanism – mechanizmus v rámci Kjótskeho protokolu, ktorý má podporovať prenos „zelených“ technológií do rozvojových krajín) v mesiacoch pred rokovaniami v Kodani, by bolo podľa nášho názoru pre EÚ politicky veľmi zložité.“

Analytici Deutsche Banka navrhujú, aby Únia zmenila smernicu o ETS tak, aby boli po roku 2020 možné každoročné revízie ročných emisných limitov. Brusel má tiež preskúmať možnosť vytvorenia rezervných cien pre povolenky predávané po 2013.

Globálny rozmer problému

Jednou z kľúčových otázok globálnych klimatických rokovaniach bude, akým mechanizmom bude podporované znižovanie emisií v rozvojových krajinách. Komisia navrhuje „inovatívne zdroje medzinárodného financovania, založené na princípe „znečisťovateľ platí“ a na schopnosti platiť“. Podľa nej „môžu štáty EÚ využiť aj časť z budúcich príjmov z predaja povoleniek v rámci systému obchodovania s emisiami v EÚ na podporu rozvojových krajín“.

Žiadna regulácia

Nie každý však súhlasí s intervenciami do emisného trhu. „Na žiadnom inom trhu neexistuje spodná hranica ceny“, hovorí Emmanuel Fages, emisný analytik francúzskej Société Générale. Vytvorenie umelých rezervných cien by podľa neho odradilo nových investorov od vstupu na emisný trh.

Zdroje z prostredia Komisie naznačujú, že EÚ neplánuje intervenovať. Brusel vychádza z predpokladu, že ekonomická kríza je dočasná a podmienky na trhu sa zmenia k lepšiemu dávno predtým, ako začne platiť v 2013 nová legislatíva.

Ďalšie kroky

  • do 30. júna 2010: Komisia zverejní emisný limit pre celú EÚ pre rok 2013
  • do decembra 2010: Komisia zverejní odhad množstva povoleniek, s ktorými sa bude obchodovať v tretej fáze
  • 2013: do platnosti vstúpi revidovaná schéma obchodovania s emisiami