Menej odpadu = menšie poplatky?

Zdroj: NATUR-PAK

Určenie minimálnych požiadaviek pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV) a stanovenie jednotnej metodiky výpočtu recyklačných cieľov by malo byť podľa zástupkyne spoločnosti EUROPEN Virginie Janssens kľúčové pri tvorbe nových pravidiel balíčka obehového hospodárstva, ktorý Komisia predstaví koncom roka 2015.

Fungovanie RZV v krajinách založených na konkurencii jednotlivých organizácii zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečujú plnenie recyklačných povinností na konferencii prezentovali zástupcovia OZV Eco-Rom z Rumunska a Helenic Recycling Agency z Grécka.

Predstavitelia priemyslu sa taktiež priklonili k systému nakladania s odpadom založenému na konkurencii. Predstavitelia Coca-Cola Enterprises prezentovali názor vytvorenia RZV založenej na „spravodlivej hospodárskej súťaži.“ 

Každá členská krajina však má svoje špecifiká a historické zázemie a preto by podľa zástupcov z Malty malo európske obehové hospodárstvo vychádzať najmä z „miestnych podmienok jednotlivých štátov.“

„One size fits all“ riešenie nie je možné ani podľa holandských zástupcov z OZV Nedvang. Na európskej úrovni by sa však mali stanoviť aspoň základné štandardy, aby sa zabránilo rozdrobeniu vnútorného európskeho trhu.

K podobnému záveru dospela aj štúdia BIO Intellignece Service, ktorá skúmala uplatňovanie rôznych typov rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo viacerých členských štátoch. To, či je lepšie zaviesť systém RZV prostredníctvom monopolu alebo súťaže organizácií zodpovednosti výrobcov však ostáva otázne.

Obehové hospodárstvo by malo byť dosiahnuteľné

Karl Falkenberg z Európskej komisie poukázal na potrebu prijímania návrhov a opatrení v rámci „ekonomických možností krajín“ a nie stanovať nedosiahnuteľné ciele.

Zástupcovia Európskej environmentálnej kancelárie (EEB) navrhli napríklad naviazať recyklačné ciele členských štátov na množstvo vyprodukovaného odpadu. Čím viac odpadu krajiny vyprodukujú, tým vyššie by mali byť  ciele a opačne.

EEB taktiež upozornili na dôležitosť eco-dizajnu, ako nástroja na uľahčenie recyklácie. Mohlo by sa uplatňovať pravidlo, že  „čím ľahšie recyklovateľný je produkt, tým by mal byť menší aj poplatok“ pre výrobcov a dovozcov.