Natura 2000: Dobrá správa pre lososy, korytnačku a lietajúcu veveričku

By A.Popov (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Natura 2000 v súčasnosti pokrýva takmer 18 % pevninskej plochy EÚ a viac ako 130  000 km² jej morí. Celkový počet území európskeho významu sa v pondelok (10. januára) zvýšil na 739. Doplnenie zoznamu sa týka šiestich biogeografických regiónov – alpského, atlantického, boreálneho (Pobaltie, Švédsko, Fínsko ), kontinentálneho, stredozemského a panónskeho, z celkovej škály deviatich regiónov.

Medzi nové morské lokality patrí francúzske pásmo ústia Loiry, ktorá je odchovňou mladých rýb a miestom životnej etapy napríklad lososa atlantického. Dánsko, ktoré zaznamenalo výrazný pokles morských druhov z dôvodu náhodných zachytení v rybárskych sieťach, pridalo takmer 4000 km2 morských oblastí. Španielsko prispelo medzi iným lokalitou El Cachucho v Kantábrijskom mori, kde žije niekoľko novoobjavených obrovských húb.

V niektorých štátoch ( Grécko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia ) sa len upravili hranice existujúcich chránených oblastí, v iných sa Natura 2000 rozrástla o mnohé nové oblasti. V Poľsku bolo pridaných viac ako 450 lokalít, ktoré sa rozprestierajú na ploche 8.900 km2, vrátane rozsiahlych Mazurských jazier, kde žije ohrozený druh európskej korytnačky. Česká republika pridala viac ako 200 území, a to predovšetkým bukové lesy a lúky a územie Moravského krasu s mnohými jaskyňami.

Na Cypre bolo zahrnuté napríklad jazero, ktoré sa v horúcich letných mesiacoch úplne vysuší a v Estónsku asi 30 lokalít, kde žijú mnohé ohrozené druhy, ako sibírska lietajúca veverička.

Zapojte sa do verejnej konzultácie o financovaní Natury 2000

Európska komisia spustila koncom novembra dve internetové konzultácie, týkajúce sa nového finančného nástroja pre životné prostredie, ktorý má po roku 2013 nahradiť nástroj LIFE+ a tiež ohľadom financovania siete Natura 2000. Obe konzultácie budú trvať do polovice februára 2011. Konzultácia o financovaní siete Natura 2000 bude predstavovať základ pre oznámenie, ktoré sa má uverejniť v lete 2011 o hodnotení súčasného prístupu k spolu-financovaniu tejto siete. Rieši sa napríklad, či je súčasný prístup primeraný, pokiaľ ide o efektívnu realizáciu siete a hľadá spôsoby, ako zlepšiť dosiahnuté výsledky. Zapojiť sa môžu verejné orgány, súkromný sektor, subjekty z oblasti životného prostredia a všetci občania, ktorých táto problematika zaujíma. Sieť Natura 2000, ktorá predstavuje základný kameň politiky EÚ v oblasti biologickej diverzity, je najväčšou vzájomne prepojenou sieťou chránených oblastí na svete.

Nové rozšírenie sa netýka žiadneho z území Slovenska, ktoré patrí do alpského i panónskeho biogeografického regiónu. Kompletné informácie o lokalitách, biotopoch a chránených druhoch v SR nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR.