Prioritou pri odpade je jeho redukcia

Európsky týždeň redukcie odpadu (EWWR) sa s podporou programu EÚ LIFE+ koná od 16. do 24. novembra v 17 krajinách vrátane 3 nečlenských štátov Únie. Koordinuje ho Asociácia miest a regiónov pre recykláciu a udržateľný manažment odpadu, ktorej členom je takmer 100 lokálnych a regionálnych orgánov.

Zapojené orgány a združenia verejnej správy, podniky, školy a jednotliví občania v rámci širokej škály aktivít ukazujú nové spôsoby informovania o redukcii odpadu, viacnásobného používania výrobkov a recyklácie materiálov. Ich cieľom je zvýšiť povedomie o tom, ako môžeme v Európe zmeniť svoje návyky, a zároveň podnietiť debatu o otázkach efektívneho využívania zdrojov a hospodárstva využívajúceho odpad. Na miestnej úrovni sa tak organizujú napríklad burzy s použitými výrobkami, opravárenské dielne či výmeny.

Ani tento rok sa však nezapojila žiadna samospráva ani organizácia zo Slovenska. Redukcia odpadu je pritom najvyššou prioritou v odpadovej hierarchii. Spotrebitelia a domácnosti zohrávajú pri znižovaní odpadu veľmi dôležitú úlohu prostredníctvom svojich nákupných návykov, viacnásobného používania a triedenia odpadu.

Veľký potenciál

„V oblasti viacnásobného používania a recyklácie odpadu existuje obrovský potenciál. Úspešne sa nám darí posúvať sa vyššie v odpadovej hierarchii…, obmedzovať skládkovanie a zvyšovať recykláciu,“ uviedol eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Skládkovanie je pritom obrovskou záťažou pre životné prostredie, znečisťuje ovzdušie, pôdu i vodné zdroje. Navyše dochádza k plytvaniu materiálmi, ktoré by sa mohli opätovne použiť namiesto ťažby, a spracovávania nových surovín.

Na základe štúdie vypracovanej pre Komisiu sa odhaduje, že plné uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov by prinieslo úsporu 72 miliárd eur ročne, zvýšilo by ročný obrat v odvetví odpadového hospodárstva a recyklácie EÚ o 42 miliárd eur a do roku 2020 by vytvorilo viac než 400 tisíc pracovných miest

Podľa údajov Eurostatu za rok 2011 pripadá v EÚ na osobu  v priemere 503 kg vyprodukované komunálneho odpadu. Tento údaj sa však pre rôzne členské štáty líši a pohybuje sa od 300 kg/os. v Estónsku až po vyše 700 kg/os. v Dánsku. V niektorých členských štátoch sa už neskládkuje a miera recyklácie dosiahla úroveň 70 %, zatiaľ čo v iných sa recykluje veľmi málo a na skládkach končí viac než 90 % komunálneho odpadu.

MŽP: Nepatrný pokles produkcie komunálnych odpadov

Nedávno zverejnené údaje ministra životného prostredia ukazujú, že v minulom roku sa na Slovensku vyprodukovalo 8,67 milióna ton odpadov, čo je medziročný pokles o 15,73 %. K výrazne nižšej produkcii odpadov došlo pri stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií – o takmer 46 % v porovnaní s 2011, a tiež pri odpadoch z poľnohospodárstva – pokles o takmer 31 %.

Naopak, produkcia komunálnych odpadov, ktoré tvorili viac ako 20 % z celkovej hmotnosti odpadov, sa znížila v roku 2012 len o 1,1 % na 1 747 mil. ton.

Pokiaľ ide o spôsob nakladania s odpadom, na Slovensku stále dominuje skládkovanie (46,3 % z hmotnosti všetkých vyprodukovaných odpadov), za ktorým nasledovalo materiálové zhodnocovanie (27,8 %).

V decembri by mala vláda SR schváliť dokument s názvom Program predchádzania vzniku odpadov SR na roky 2014 – 2018 z dielne envirorezortu.

V súvislosti s týždňom redukcie odpadu sa bude konať Európsky deň upratovania naplánovaný na 10. mája 2014. Akcia „Upracme Európu“ vyzve dobrovoľníkov, aby poupratovali odpadky vo svojom okolí a na plážach a zároveň sa podnieti diskusia o odpade a o spôsoboch, ako s ním nakladáme.