Odpad treba recyklovať

Pozadie

Recyklácia odpadu je jedným z pilierov ochrany životného prostredia v EÚ, regulačný rámec je však kritizovaný ako nejednotný a neefektívny. Riešiť to má revízia Rámcovej smernice o odpadoch.

Otázky

Do roku 2020 by malo byť recyklovaných 50% odpadu z domácností a 70% odpadu v stavebníctve, zhodla sa väčšina poslancov vo Výbore EP pre životné prostredie. Okrem toho by sa mali členské krajiny zaviazať, že do roku 2012 stabilizujú produkciu odpadu (podľa úrovne v 2009).

Hlasovanie je súčasťou druhého čítania revízie Rámcovej smernice o odpadoch v Európskom parlamente. Prijatie však brzdia veľké rozdiely v odpadovej politike a recyklácii v členských krajinách.

Členské krajiny a Európsky parlament sa nevedia dohodnúť ako stanoviť recyklačné ciele, spôsob akým rozhodovať o nakladaní s rozličnými druhmi odpadu, a klasifikačný systém, ktorým sa odlíši spaľovanie odpadu od jeho spracovania.

Krajiny ako Francúzsko, kde funguje mnoho spaľovní, žiadajú aby sa spaľovanie klasifikovalo ako „spracovanie“ odpadu, nakoľko sa ním vytvára energia. Okrem iného by to znamenalo, že sa spaľovne môžu uchádzať o finančnú podporu EÚ podľa pravidiel pre štátnu pomoc v oblasti životného prostredia.

No zelení europoslanci vo Výbore pre životné prostredie sú skeptickí. Pôvodne navrhovali, aby bolo spaľovanie brané ako spracovanie len v prípade, že jeho hlavným cieľom je výroba energie.

V hlasovaní 8. apríla podporili europoslanci tesnou väčšinou kompromisný návrh Komisie. Spaľovanie bude chápané ako spracovanie len v prípade, že bude rešpektovať kritériá energetickej efektívnosti stanovené Bruselom. Podľa hlasovania by mali byť po dvoch rokoch revidované.

Europoslanci trvajú na tom, aby bola prísne rešpektovaná päťstupňová hierarchia odpadov. Akékoľvek výnimky majú byť možné len na základe zhodnotenia celého životného cyklu odpadu. Výbor však považuje požiadavku hodnotenia a analýzy celého životného cyklu za príliš drahú a byrokratickú.

Členské krajiny uprednostňujú „flexibilnejší“ prístup k hierarchii.

Pozície

Caroline Jackson, spravodajkyňu Parlamentu k legislatíve, výsledok hlasovania potešil, najmä hlasovanie o recyklačných limitoch. „Tieto limity sú pre europoslancov veľmi dôležité. Recyklácia je udržateľným spôsobom nakladania s odpadom a mnohé krajiny by mali na jej rozvoj vynaložiť viac úsilia.“

UEAMPE, ktorá zastupuje európske malé a stredné podniky, však europoslancov obvinila, že stanovovaním limitov spôsobia „viac škody, než osohu“.

„Jednostranne stanovené ciele recyklácie schválené včera Výborom pre životné prostredie sa nezakladajú ani na súčasných štatistikách, ani na hodnotení dopadov“, vyhlásil Gulio Lena, riaditeľ UEAPME pre životné prostredie.

Negatívne zareagovali aj zástupcovia stavebníctva: „Cieľ 70% je stanovený jednostranne, nezakladá sa na štatistických údajoch, dopadovej štúdii, či konzultáciami s profesionálnymi organizáciami, ktorých sa týka. Neboli zhodnotené následky pre malé konštrukčné spoločnosti, ktoré zabezpečujú 80% obratu sektora. Nedostatok vhodných sietí recyklačných zariadení a veľké rozdiely medzi členskými krajinami robia dopadovú štúdiu pred stanovením cieľov nevyhnutnou“, vyhlásil David Croft, prezident Európskej konfederácie stavbárov (EBC).

Európsky environmentálny výbor (EEB) naopak výsledok privítal: „Celoeurópske limity dajú všetkým štátom správny smer a vytvoria dôvod pre investovanie do systémov efektívne využívajúcich zdroje“, povedala Nathalie Cliquot, ktorá sa v EEB zaoberá problematikou odpadu.

CEWEP, ktorý reprezentuje európske spaľovne vyrábajúce energiu, hlasovanie privítal: „Akceptovaním ambicióznych kritérií energetickej efektívnosti pre elektrárne vyrábajúce energiu z odpadu urobil Výbor EP pre životné prostredie dôležitý krok k ochrane klímy“, píše sa vo vyhlásení.

Ďalšie kroky

  • Jún 2008: druhé čítanie prebehne na plenárnom zasadnutí