OP ŽP: 25 mil. eur na ochranu pred povodňami

Projekty ochrany pred povodňami majú prevenciou výrazne znížiť škody spôsobované povodňami, , obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

Sú určené pre správcov vodných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, alebo iné štátne organizácie) a pre mestá a obce, ktorým správca vodného toku požičal alebo prenajal jeho ucelený úsek. Keďže je výzva financovaná z Kohézneho fondu, oprávnené sú všetky regióny Slovenska. Nie stanovená ani maximálna a minimálna doba realizácie projektu.

Spodná finančná hranica podporených projektov nie je určená, nesmú však presiahnuť 200 miliónov korún. Uzávierka žiadostí je 18. apríla 2008.


Analýza výzvy


Kód výzvy: OPŽP-PO2-08-1
 
Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 2: OCHRANA PRED POVODŇAMI

 • Operačný cieľ:  2.1 PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI

Prioritná téma podľa EK: 53 – Predchádzanie rizikám

Trvanie výzvy: 18. január 2008 – 18. apríl 2008

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky (región NUTS I)

Veľkosť projektu:

 • minimálna veľkosť nie je určená, maximálna stanovená na 200 mil. korún 

Oprávnené aktivity

Výzva je určená na podporu aktivít v dvoch skupinách:

 • I. skupina aktivít: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska najmä:
  • technické a biotechnické opatrenia v povodí spomaľujúce odtok vôd z povodia do vodných tokov,
  • výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd
  • úprava tokov a ich nevyhnutná oprava, údržba, ako aj budovanie poldrov
 • II. skupina aktivít: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových rizík

Oprávnení žiadatelia

 • Pre skupinu aktivít I.:
  • správcovia drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona,
  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004,
  • mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,
 • Pre skupinu aktivít II.:
  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004,

Financovanie projektu:

Indikatívna výška celkovej pomoci je 25 382 093 EUR. Pomoc pre jednotlivé projekty sa poskytuje na princípe spolufinancovania:

 • organizácie štátnej správy:
  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu;
  • 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR;
 • obce, VÚC, ich príspevkové a rozpočtové organizácie a iné subjekty verejnej správy:
  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z Kohézneho fondu;
  • 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR  
  • 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa

Oprávnené výdavky:

Za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1.2007 do 31.12.2015.

Základným východiskom pre stanovenie oprávnenosti výdavkov je článok 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

Presnejšie a podrobnejšie sú stanovené v „Usmernení riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 2013“.

Oprávnené výdavky v rámci celej osi 2

 • 717 – výdavky na verejné obstarávanie 
 • 716 – prieskumné práce, napr. geologický prieskum
 • 716 – vypracovanie projektovej dokumentácie – na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie
 • 717 – stavebný a technický dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej sumy stavebných prác kumulatívne za všetky dozory
 • 717001, 717002, 717003 – stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť, rezerva max. 10% vypracovanie prevádzkových poriadkov, manipulačných poriadkov, revíznych správ)
 • 711001, 711002, 712001, 712002 – kúpa pozemkov a stavieb, oprávnené výdavky do výšky maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov pre projekt;
 • 610, 620 (okrem 627, 628) – mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre verejnú správu);
 • 637200 – ak spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov;
 • 637004 – informačné a pamätné tabule, v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP;
 • 637023, 637200, 637005 – administratívne poplatky – notárske overenia, kolkové známky, výdavky na záruky (poskytované bankou) …;
 • 717001, 717002, 717003 – indexovanie cien, len ak je zahrnuté v zmluve o dielo;

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok.

Neoprávnené výdavky pre Prioritnú os 2:

 • vypracovanie formulárov „Žiadosť o poskytnutie NFP“;
 • výdavky na vypracovanie finančnej analýzy, ako súčasti žiadosti o poskytnutie NFP;
 • pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;
 • autorský dozor;
 • výdavky za právne/súdne spory;
 • položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);
 • iné výdavky priamo nesúvisiace s projektom;
 • kompenzácia strát alebo dlhov;
 • nesplatené dlžné úroky;
 • výdavky na opravu a údržbu;
 • poplatky za poistenie;
 • škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;
 • technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);
 • osobné motorové vozidlá;
 • prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar…);
 • nákup a rekonštrukcia budov;
 • mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu, mimo verejnej správy;
 • operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu;
 • stratné;
 • cestné komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy;
 • neekologické úpravy na tokoch zapríčiňujúce vznik významne pozmeneného vodného útvaru (HMWB) podľa Rámcovej smernice o vodách, len pre Operačný cieľ 1;
 • výstavba mostov, oprávnené sú mostovky – podpery pod mostmi, len pre Operačný cieľ 1.
 • prevádzka POVAPSYS-u;
 • koordinácia projektu zo strany prijímateľa.

Ďalšie informácie a kontakty

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia
Odbor riadenia REPIS

a regionálne kancelárie REPIS: Banská Bystrica, Banský Štiavnica, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Trnava, Žilina

Prílohy k výzve (kompletný zoznam nájdete na tejto linke):