OP ŽP 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (OPŽP-PO4-08-3)

Názov:  
OP ŽP 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (OPŽP-PO4-08-3)

Webstránka zverenenia výzvy: 
  na tejto linke

Adresa a kontakty riadiaceho orgánu:  
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor administrácie a prípravy projektov
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
tel: 02/5956 2522
e-mail: info@enviro.gov.sk

Ciele programu:

 • Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo
 • Špecifický cieľ: Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.
 • Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
 • Operačný cieľ je zameraný na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.
 • Prioritná téma:
 • 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom

Oprávnené územie:  

 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj

Minimálna výška kofinancovania v % :   0 – 5 %

Maximálna výška prí­spevku:  
celkové náklady neprevyšujú sumu 20 miliónov EUR

Minimálna výška prí­spevku:    nie je stanovená

Vyčlenený rozpočet výzvy:   61 628 613 EUR

Adresa implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia SR:
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Ministerstvo životného prostredia / Sekcia environmentálnych programov a projektov

Konečný termí­n predloženia žiadosti:    30.09. 2008

Dátum zverejnenia výzvy:    30. 06. 2008

Podporované aktivity:  

 • I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
 • II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:
 • A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch),
 • B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania odpadov zo šatstva (20 01 10),
 • C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania jedlých olejov a tukov,
 • D. projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, PS a iné),
 • E. projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované materiály a iné),
 • F. projekty zamerané na recykláciu problematických druhov odpadov, papiera, elektroodpadov a skla (autosklá, sklá z elektrozariadení a iné),
 • G. projekty zamerané na výstavbu zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného odpadu,
 • H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a termickú úpravu odpadov,
 • I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
 • J. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte,
 • K. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel kategórie M1, N1 a L2e,
 • L. projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel: vozidlá hromadnej dopravy (napr. autobusy, trolejbusy a iné), nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje, vyradená špeciálna vojenská technika,
 • M. projekty zamerané na zhodnocovanie textilných odpadov,
 • N. projekty zamerané na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík.
 • III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:
 • A. projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,
 • B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES
 • C. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie),
 • D. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov.
 • IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
 • A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
 • B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.

Názov opatrenia:  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Názov priority:    Odpadové hospodárstvo

Skratka programu:    OP ŽP

Názov programového dokumentu:    OP Životné prostredie 2007 – 2013

Typ fondu:    Kohézny fond

Oblasť podpory:    Životné prostredie

Sektor

 • Verejný
 • Súkromný

Ďalší oprávnení žiadatelia:  

 • Ministerstvo životného prostredia SR: Skupina II. Realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi
 • Obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie: Skupina I., Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi), Skupina III., Skupina IV.
 • Vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie: Skupina I., Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi), Skupina III., Skupina IV.
 • Združenia miest a obcí, mikroregióny: Skupina I.,Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi),Skupina III., Skupina IV.
 • Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie: Skupina I., Skupina II. (s výnimkou Realizačného plánu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi), Skupina III., Skupina IV.