OP ŽP: Hľadajú sa externí odborní posudzovatelia

Krátka správa:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na výber externých hodnotiteľov žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a Kohézneho fondu.

Hľadajú sa odborníci s viacročnou praxou a vysokoškolským vzdelaním pre projekty zo všetkých piatich ých osí:

  • Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
  • Ochrana pred povodňami
  • Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
  • Odpadové hospodárstvo
  • Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 

Z dôvodu konfliktu záujmov nesmie byť kandidát žiadnym spôsobom zapojený do prípravy, vypracovania a realizácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie, o čom predkladá čestné vyhlásenie. Kladú sa neho požiadavky, ako vysoká miera objektivity, čestnosti, diskrétnosti, schopnosť pracovať pod časovým tlakom, ale aj ovládanie práce s PC.

Od hdnotiteľov sa vyžaduje znalosť programových dokumentov danej oblasti – operačný program, programový manuál a aj platných právnych predpisov SR a EÚ v enviromentálnej oblasti. Príslušné náležitosti k výberu uchádzača do pozície externého odborného hodnotiteľa má zaslať uchádzač v termíne do 29. februára 2008 písomne na adresu Ministerstvo životného prostredia SR / Odbor administrácie a prípravy projektov, Námestie Ľ. Štúra 1, SK – 812 35 Bratislava.


Doplňujúce informácie:

  • Bližšie informácie k výzve na hodnotiteľov poskytne Branislav Rochovský
  • Výzvu a formulára sú k dispozícii tu