OSN spustí v tomto roku odbornú platformu pre biodiverzitu

Rezolúciu o vytvorení Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) prijalo Valné zhromaždenie OSN 20. decembra 2010. Štáty tým zavŕšili Medzinárodný rok biodiverzity. Vzorom pre nový orgán je úspešný Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC). Vedcom poskytne fórum pre analýzu, zdieľanie vedomostí a predkladanie správ o stave a trendoch v biodiverzite a ekosystémov a prepojení na hospodárstvo.

IPBES by mal národným vládam poskytnúť návrhy efektívnych „možnosti transformácie politík.“

Platforma má podporu Únie

Ministri životného prostredia EÚ sa v októbri zhodli, že podporia vznik IPBES. Vedecké štúdie na vysokej úrovni sú podľa nich potrebné, aby „zvýšili verejnú mienku o biodiverzite a zaistili jej zohľadnenie pri politickom rozhodovaní.“

Podľa nich si zvláštnu pozornosť vyžiadajú politiky súvisiace s prírodnými zdrojmi a riadením využívania pôdy v lesníctve, rybárstve, ťažbe a energetike a tiež v územnom plánovaní, doprave, turistickom ruchu a obchode.

Európski ministri dodali, že „vývoj a aplikácia inovatívnych finančných mechanizmov“ by mohli vynahradiť náklady na ochranu biologickej rozmanitosti, rovnako ako elimináciu niektorých dotácií.

Biodiverzita ako biznis

Pre globálne i národné hospodárstvo majú podľa OSN biodiverzita, lesy, pitná voda a ďalšie ekosystémy „niekoľko biliónovú hodnotu.“

O integrácii biodiverzity do ekonomických systémov už existujú vhodné štúdie. Napríklad v rámci Iniciatívy pre zelenú ekonomiku, ktorá vznikla na pôde OSN, možno využiť poznatky štúdie Ekonómia ekosystémov a biodiverzity (TEEB).

Autori TEEB sa pokúsili spočítať ekonomickú hodnotu pôdy, lesov alebo pitnej vody v snahe presvedčiť politikov o zavedení princípu „znečisťovateľ platí.“ Navrhli tiež prijať tržne mechanizmy, ako sú dodatočné dane, ktoré by podporili udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Štúdia dokazuje, že biodiverzita a zachovanie ekosystémov ponúkajú nové obchodné príležitosti, napríklad v podobe rozvoja ekologických výrobkov a služieb.

Na prvom jednaní IPBES, ktoré Program OSN pre životné prostredie (UNEP) plánuje uskutočniť začiatkom tohto roku, sa vlády dohodnú o inštitučnom usporiadaní. Pravdepodobne sa bude konať súčasne s odštartovaním Medzinárodného roka lesov a Medzinárodnej dekády biodiverzity.