Ovzdušie nad Európou znečisťuje piesok, soľ i požiare

V správe, ktorú minulý týždeň vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) sa poukazuje najmä na prípad Španielska, ktoré zaznamenáva najvyššiu úroveň prírodných znečisťujúcich látok. Na svedomí to majú mať hlavne časté a rozsiahle požiare, ktoré krajinu postihli aj tento mesiac.

Zo 42 prípadov, kedy úroveň znečistenia ovzdušia v Španielsku presiahla povolený limit, bolo 18 spôsobených samotnou prírodou.

Podľa nezávislej španielskej organizácie OSE je krajina zraniteľná v tejto oblasti z dôvodu blízkosti púšte Sahara. „Bude to ešte horšie kvôli dezertifikácii spôsobenej klimatickou zmenou na polostrove, čím s táto téma stane v Španielsku veľmi dôležitou záležitosťou,“ uviedla organizácia vo svojom stanovisku.

Takisto ďalších 10 krajín – vrátane Cypru, Francúzska, Grécka a Talianska – nahlásilo v rokoch 2009 alebo 2009 prekročenie limitov čistoty ovzdušia spôsobené prírodnými časticami.

„Táto analýza ukazuje, že úrady by mali vyvinúť extra úsilie na redukciu znečistenia ovzdušia, ktoré môžu kontrolovať, pretože kumulatívny efekt prírodných a človekom vytvorených častíc môže poškodiť ľudské zdravie,“ uviedla výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade.

Nevysvetliteľné príspevky

Smernica o kvalite ovzdušia (2008/50/ES) definuje príspevky z prírodných zdrojov ako emisie znečisťujúcich látok, ktoré nie sú priamo ani nepriamo spôsobené ľudskou činnosťou vrátane prírodných udalostí, ako sú sopečné erupcie, seizmická činnosť, geotermálne aktivity, prírodné požiare, silný vietor, morské aerosóly alebo atmosférické odchýlky alebo prenos prírodných častíc zo suchých oblastí.

Zatiaľ čo rozprášené čiastočky soli a piesku sú výsledkom prírodných úkazov, podľa odhadov EEA je 90 % požiarov založených ľuďmi. Požiare lesa a trávy pritom ročne zasiahnu v Európe približne 600 tisíc hektárov pôdy

V prípade, že vietor zanesie dym alebo častice z požiarov cez hranice do ostatných krajín, započítajú sa ako prírodné znečistenie.

 „Z času na čas sa objavia udalosti s veľmi vysokými hladinami častíc, ktoré nemožno vysvetliť miestnymi zdrojmi,“ priznal Panos Hadjinicolaou, výskumník z Cyperského inštitútu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že krátkodobé vystavenie takémuto znečisteniu môže spôsobiť dýchacie problémy, zatiaľ čo dlhodobé vystavenie môže znížiť funkčnosť pľúc a skrátiť dĺžku života. Španielska organizácia OSE dáva tieto častice do súvislosti s astmou u detí a predčasnou úmrtnosťou.

Podľa smernice by sa do roku 2020 malo znečistenie ovzdušia v EÚ znížiť o 20 %. Smernica umožňuje členským štátom odpočítať od údajov, ktoré nahlasujú Európskej komisii znečistenie spôsobené prírodnými udalosťami. V prípade prijatia primeraných opatrení na zníženie koncentrácií môžu štáty odpočítať dokonca aj príspevky, ktoré možno pripísať zimnému posypu alebo soleniu ciest.

Veľkým problémom zostáva to, že každá krajina odlišne meria znečisťujúce látky spôsobené ľudskou činnosťou a prírodou.