Ovzdušie v Európe obsahuje veľa škodlivých látok

zdroj: TASR/ AP

Z novej správy, ktorú dnes (24.9.) zverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), vyplýva, že v mnohých európskych regiónoch pretrvávajú problémy s koncentráciou tuhých častíc (PM) v ovzduší a prízemným ozónom.

Tuhé častice patria z hľadiska škodlivosti pre ľudské zdravie k najzávažnejším látkam znečisťujúcim životné prostredie, pretože prenikajú do citlivých častí dýchacej sústavy. EÚ dosiahla v uplynulých desaťročiach pokrok pri znižovaní úrovne látok, ktoré spôsobujú acidifikáciu ovzdušia.

Podľa komisára pre životné prostredie správa „v príhodný čas pripomína, aká dôležitá je kvalita vzduchu pre zdravie našich občanov“. Rok 2013 by chcel vyhlásiť za „rok ovzdušia“. „Zameriam sa na sprísnenie našich právnych predpisov o kvalite vzduchu, aby sme sa mohli pustiť do riešenia problémov, ktoré správa identifikovala,“ uviedol Janez Potočnik.

„Vďaka politike Európskej únie sa v uplynulom desaťročí podarilo znížiť emisie mnohých látok znečisťujúcich ovzdušie, ale môžeme dosiahnuť viac. V mnohých krajinách sú koncentrácie týchto látok ešte stále nad právnymi a odporúčanými limitmi, ktoré sa stanovili s cieľom chrániť zdravie európskych občanov,“ uviedla výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade. „Znečistené ovzdušie vskutku skracuje dĺžku ľudského života – v najznečistenejších mestách a regiónoch približne o dva roky,“ dodala.

Hlavné zistenia

Autori správy upozornili, že tuhé častice predstavujú najvážnejšie zdravotné riziko spojené so znečistením ovzdušia v EÚ, ktoré môže viesť k predčasným úmrtiam. Odhadujú, že v roku 2010 bolo celkovo 21 % obyvateľov miest vystavených vyššej koncentrácii PM než sú stanovené najprísnejšie – denné – limity v EÚ.

Do 30 % obyvateľov miest bolo vystavených jemnejším časticiam PM2,5, ktorých koncentrácia prekračovala (menej prísne) ročné limity EÚ. Podľa referenčných hodnôt Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré sú ešte prísnejšie než limity v legislatíve EÚ, bolo 81 % resp. 95 % obyvateľov miest vystavených koncentráciám PM, ktoré prekračovali referenčné hodnoty stanovené s cieľom ochrany ľudského zdravia.

Ročný limit PM10, ktorý sa aplikuje od roku 2005, sa najčastejšie prekročil v Poľsku, Taliansku, na Slovensku a v Balkánskom regióne. V SR sa tiež v roku 2010 prekročila ročná cieľová hodnota pre PM2,5.

Ročné priemerné koncentrácie PM2,5 v roku 2010, Zdroj: EEA

 

V roku 2010 bolo až 97 % obyvateľov miest v EÚ vystavených koncentráciám ozónu (O3), ktoré presahovali referenčné hodnoty WHO. Ozón môže spôsobovať respiračné problémy a mať za následok predčasné úmrtia. 17 % obyvateľov bolo vystavených koncentráciám presahujúcim cieľovú hodnotu EÚ pre O3. Škodlivým koncentráciám O3 vola vystavená aj orná pôda (22 % v roku 2009), čo viedlo k stratám v poľnohospodárskom sektore.

Znepokojivý karcinogén

K tvorbe tuhých častíc a ozónu prispieva oxid dusičitý (NO2), ktorý je hlavnou príčinou eutrofizácie – nadmerného rastu rastlín a rias vo vodách a acidifikácie. V roku 2010 bolo 7 % Európanov v mestách vystavených úrovni NO2, ktorá presahovala hraničné hodnoty EÚ. Vnútroštátne emisie oxidov dusíka v mnohých krajinách Únie sú naďalej nad úrovňou stropov stanovených v právnych predpisoch EÚ a medzinárodných dohodách.

Podstatná časť mestskej populácie (20 – 29 % v období 2008 až 2010) bola tiež vystavená benzo(a)pyrénu (BaP), pričom jeho koncentrácia presahovala cieľové hodnoty v EÚ, ktoré sa musia dosiahnuť do roku 2013. Benzopyrén je karcinogénnou látkou a nárast emisií BaP v Európe v uplynulých rokoch je preto znepokojujúci.

Pri oxide siričitom (SO2) sa zaznamenal veľký úspech – jeho emisie sa v uplynulých rokoch výrazne znížili. Právne predpisy EÚ totiž vyžadujú používanie technológií na filtráciu výfukových plynov a nižší obsah síry v palivách. Rok 2010 bol prvým rokom, keď mestskí obyvatelia EÚ neboli vystavení hladinám SO2, ktoré by prekračovali limity EÚ.

Koncentrácie oxidu uhoľnatého, benzénu a ťažkých kovov (arzén, kadmium, nikel, olovo) v ovzduší sú v EÚ vo všeobecnosti nízke, lokálne a sporadické. Len ojedinele sa vyskytujú prípady presiahnutia limitov a cieľových hodnôt stanovených v právnych predpisoch EÚ.

Komisár Potočnik poznamenal, že mnoho národných vlád nerieši dostatočne porušenia a Komisia sa tým bude zaoberať. „Členské štáty trvali na flexibility pri aplikácii legislatívy o kvalite ovzdušia,“ povedal počas predstavenia správy EEA v Európskom parlamente. „To, žiaľ, neviedlo k lepšej implementácii. Príliš často prišli reakcie príliš neskoro, “ uviedol.

Európska komisia plánuje preskúmať legislatívu týkajúcu sa kvality ovzdušia a osobitný dôraz bude pritom v roku 2013 klásť na politiky boja proti znečisteniu ovzdušia.