Ozón aj naďalej ohrozuje zdravie Európanov

Takmer vo všetkých sledovaných členských krajinách EÚ hladina nebezpečných látok v ovzduší minulý rok aspoň raz prekročila dlhodobý cieľ, ktorý stanovujú právne predpisy EÚ. Správu priniesla Európska environmentálna agentúra (EEA).

Prízemný ozón je ľudskému zdraviu nebezpečný plyn, ktorý spôsobuje kardiovaskulárne ťažkosti, ale aj ochorenia dýchacích ciest, zvyšuje riziko astmatických záchvatov, podráždenia očí čo bolesti hlavy.

Zvýšený výskyt prízemného ozónu agentúra pozorovala najmä počas horúcich letných dní a v lokalitách s vysokou koncentráciou výfukových plynov, kde vo vzduchu dochádza k nárastu obsahu oxidov dusíka a plynných uhľovodíkov.

Povolené hladiny prízemného ozónu, ktorý sa ľudovo nazýva aj suchý smog, upravuje smernica EÚ o kvalite ovzdušia. Tá stanovuje krátkodobé koncentrácie ale aj dlhodobé ciele, ktorým sa musia členské štáty priblížiť.

Merania vo všetkých 1607 monitorovacích staniciach ukázali, že hladiny zdraviu škodlivých látok prekročili povolené dlhodobé ciele až v 81 percentách prípadov, vrátane Slovenska.

Takzvaná „informačná hranica,“ ktorá zaviedla povinnosť členských štátov informovať obyvateľstvo o nebezpečí a možných rizikách v prípade, že hodinová koncentrácia prízemného ozónu presiahne 180 mikrogramov na meter štvorcoví bola nameraná v 9 percentách monitorovacích staníc.

„Výstražná hranica,“ ktorá ukladá povinnosť členskej krajine okamžite prijať opatrenia v prípade, že hodinová koncentrácia emisií prekročí 240 mikrogramov na m3 bola prekročená iba 4-krát a to najmä vo Francúzsku.

Situácia netreba podľa expertov vidieť príliš negatívne. „Počet prekročení bol nižší ako v mnohých predchádzajúcich rokoch a v súlade s dlhodobým klesajúcim trendom pozorovaným v priebehu posledných 25 rokoch,“ hovorí sa v záveroch správy EEA.