Ozón bol minulé leto opäť na nebezpečných úrovniach

Autor: winnond, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

V posledných dvoch dekádach sa v Európe zaznamenal pokles prekročení limitov prízemného ozónu. Avšak aj minulé leto boli limity prekročené vo všetkých krajinách Únie, predovšetkým počas júla a začiatkom augusta. Najproblematickejšími oblasťami zostávajú regióny Stredomoria a Álp. V niektorých krajinách boli prekračujúcim limitov vystavené až dve pätiny populácie.

Z tohto hľadiska by bolo najbezpečnejšie stráviť letnú dovolenku v severských krajinách alebo na britských ostrovoch. Ak sa však pri výbere zaujímate skôr o kvalitu vody na kúpanie, najlepšie výsledky v testovaní tradične dosahuje Cyprus. (EurActiv, 21.05.2013)

Ako poznamenala Európska environmentálna agentúra (EEA), nedávne vedecké štúdie ukázali, že znečistenie prízemným ozónom je škodlivé aj pri veľmi nízkym úrovniach.

Prízemný ozón je sekundárna znečisťujúca látka, čo znamená, že sa formuje v chemickej reakcii medzi inými škodlivinami (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, metánové a nemetánové prchavé organické zlúčeniny) v ovzduší, ktorých producentmi sú najmä priemysel, doprava a agrárny sektor. Závisí však aj od meteorologických podmienok, najmä teploty a intenzity žiarenia.

Vysoké koncentrácie ozónu môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy, najmä respiračné ochorenia a kardiovaskulárne problémy, ktoré v niektorých prípadoch vedú k predčasným úmrtiam. Okrem toho prízemný ozón poškodzuje vegetáciu vrátane poľnohospodárskych plodín, čím znižuje výnosy.

Koncentrácia prízemného ozónu prekročila viacero štandardov EÚ pre ochranu zdravia podľa smernice o kvalite okolitého ovzdušia v Európe (2008/50/ES).

Čo sa dialo v lete?

V sledovanom období (apríl – september 2013) sa dlhodobý cieľ na ochranu ľudského zdravia, t.j. maximálny denný 8-hodinový priemer 120 µg/m3, prekročil aspoň raz vo všetkých členských štátoch, konkrétne na 83 % všetkých staníc, ktoré podávajú správy. Podľa EEA je to najnižšie percento od roku 1997.

V značnej časti Európy – až 19 štátoch EÚ vrátane Slovenska – to však bolo počas viac než 25 dní. Tento prah sa bude v budúcnosti používať na vyhodnotenie toho, či krajiny spĺňajú cieľovú hodnotu EÚ pre ochranu ľudského zdravia.

Počet dní, kedy koncentrácie ozónu prekročili dlhodobý cieľ pre ochranu ľudského zdravia počas leta 2013 (dočasné dáta), Zdroj: EEA

Takzvaný informačný prah, t.j. hodinová priemerná hodnota ozónu 180 µg/m3, sa prekročil na približne 26 % všetkých meracích staníc. Napríklad v lete 2011 sa tento prah prekročil len na 18 % staníc.

Pozitívne je, že výstražný prah, t.j. hodinová priemerná koncentrácia ozónu 240 µg/m3) sa prekročil 27-krát , čo bolo jedno z najnižších zaznamenaných čísel. Pre porovnanie – v lete 2011 bol prekročený až 41-krát.

Ďalšia štúdia, ktorú EEA zverejnila v októbri minulého roku potvrdila, že viac než 90 % Európanov žije v mestách, kde sú vystavení nebezpečným úrovniam látok v ovzduší, ktoré sú škodlivé pre ich zdravie. Najväčšie znečistenie sa zaznamenalo v Bulharsku, ale aj Slovensko sa v niektorých kategóriách umiestnilo na posledných priečkach. Medzi rokmi 2009 a 2011 bolo obyvateľstvo v 98 % miest vystavených koncentráciám ozónu, ktoré prekračovali odporúčania WHO. (EurActiv, 16.10.2013)