Igelitky čakajú zlé časy

Minulý rok načrtla Európska komisia stratégiu ako premeniť plastový odpad na zdroj použiteľný pre ďalšiu produkciu. Začiatkom novembra tiež navrhla opatrenia ako obmedziť používanie ľahkých plastových tašiek (igelitiek),napr. formou poplatkov, stanovenia vnútroštátnych cieľov či zákazu. Slovensko patrí v tejto oblasti ku krajinám s ich najvyššou spotrebou, v priemere pripadá na osobu asi 466 kusov igelitiek ročne

Stratégiu boja EÚ proti plastovému odpadu podporili v utorok (14.1.) aj europoslanci. Za aktuálny negatívny stav je podľa nich zodpovedné najmä nedostatočné vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch a chýbajúca legislatíva, ktorá by sa osobitne venovala plastovým odpadom.

Spravodajca Vittorio Prodi (Socialisti & demokrati, Taliansko) zdôraznil, že právne predpisy EÚ o plastovom odpade by sa mali v prvom rade zamerať na jeho redukciu.

Návrhy Komisie považoval Parlament za mierne a predložil niekoľko ambicióznejších nápadov.

80-percentný cieľ

V uznesení sa okrem iného navrhuje začleniť konkrétne záväzné ciele týkajúce sa zberu, triedenia (ktoré by mohli dosiahnuť ambicióznych 80 %) a recyklácie rôznych tokov plastového odpadu a tiež povinné kritériá recyklovateľnosti.

„Podporujem  vytvorenie osobitných právnych predpisov EÚ o plastovom odpade, stanovenie súvisiacich cieľov a som za prísnejšie vykonávanie súčasných predpisov,“ uviedol pre EurActiv slovenský europoslanec Alajos Mészáros (SMK, Európska ľudová strana). Zároveň potvrdil, že pre ambiciózny plán, dosiahnuť konkrétne záväzné ciele týkajúce sa zberu a triedenia plastového odpadu do roku 2020 na úrovni 80 % budú potrebovať  niektoré členské štáty prechodné obdobie.

Zaviesť by sa tiež mala celoúniová harmonizáciu kritérií zberu, triedenia a celkového odpadového hospodárstva s cieľom stanoviť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže v súlade s odpadovou hierarchiou vrátane odstránenia technických, regulačných, administratívnych a finančných prekážok recyklácie.

Nové pracovné príležitosti

„Ochrana a rešpekt k životnému prostrediu sa môžu stať príležitosťou pre hospodárske oživenie Európy,“ uviedol Prodi.

„V súčasnej dobe takmer 40 percent odpadu pochádza z obalov. Plastové obaly, medzi ktoré patria aj tašky, by sme mali prestať vnímať len ako odpad, ale skôr ako cenný zdroj, ktorý môžeme opakovane využiť. Moderné európske hospodárstvo by malo postupne prejsť od jednoduchého spaľovania svojho odpadu k dôkladnejšej recyklácii,“ vysvetlil europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH, Európska ľudová strana).

„V konečnom dôsledku moderné a efektívne odpadové hospodárstvo je oblasť, ktorá je súčasťou trvaloudržateľného a inteligentného rastu, a v ktorej sa vytvára veľa nových pracovných príležitostí s rôznym stupňom odbornej kvalifikácie,“ dodal.

Odvetvie plastov v Európe vytvorí približný ročný obrat 300 miliárd eur a zamestnáva 1,54 milióna osôb. Hospodársky potenciál recyklácie plastového odpadu je podľa poslancov do značnej miery nevyužitý. V súčasnosti sa recykluje iba 25% plastového odpadu.

Podľa Európskeho parlamentu by sa najnebezpečnejšie plasty mali do roku 2020 prestať umiestňovať na trh alebo úplne zakázať, aby sa rozvinul trh s opakovane použitými a recyklovanými materiálmi. Nahradzovanie nebezpečných materiálov a prídavných látok by sa malo podporiť aj rozšírením zoznamu obmedzovaných látok v smernici 2002/95/ES.

Taktiež sa má „radikálne obmedziť a podľa možnosti postupne zrušiť použitie plastových tašiek na jedno použitie, ktoré sú nerecyklovateľné, biologicky nerozložiteľné a nekompostovateľné“.

Transparentnosť a inovácie

Firmy by mali vyvinúť väčšie úsilie, pokiaľ ide o transparentnosť informácií, s cieľom jasne vymedziť vlastnosti výrobkov, ktoré uvádzajú na trh. Podľa europoslancov je nevyhnutné, aby spotrebitelia vedeli, či plastový výrobok, ktorý si kúpili, je recyklovateľný, kompostovateľný, biologicky rozložiteľný alebo vratný, s cieľom uľahčiť proces triedenia.

Navrhli financovať prioritne infraštruktúru pre recykláciu a zároveň motivovať a podporovať občanov i podniky pri realizácii cyklického hospodárstva, pri ktorom by sa recyklácia plastov uprednostnila pred rekuperáciou energie spaľovaním. K energetickému zhodnocovaniu plastového odpadu by sa malo pristúpiť len v prípadoch, keď nemožno využiť akúkoľvek inú možnosť, uvádza sa v uznesení.

„V oblasti vedy a výskumu je potrebné podporovať  nové technológie na recykláciu plastov, s cieľom znížiť finančnú náročnosť technologických zariadení a procesov, a tým dosiahnuť rentabilnosť recyklácie,“ poznamenal europoslanec Mészáros.