Poslanci podporuju väčší podiel peňazí z agropolitiky pre lesy

Európsky parlament vo svojej správe minulý týždeň podporil navýšenie finančnej podpory na ochranu európskych lesov prostredníctvom piliéra Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) pre rozvoj vidieckych oblastí. Správa je reakciou na Zelenú knihu o ochrane lesov, ktorú Európska komisia vydala v roku 2010.

Autor správy, grécky europoslanec Kriton Arsenis (Socialisti a demokrati), uviedol, že „výdavky na lesy, ktoré sa nie vždy nutne minú na ich ochranu, nepresahujú jedno percento rozpočtu CAP, čo v žiadnom prípade nezodpovedá dôležitosti lesov na vidieku“. Europoslanec si však netrúfol špekulovať, aké množstvo peňazí by bolo potrebné vymedziť.

Podľa Arsenisa treba oprávnenosť na čerpanie rozšíriť aj na správcov verejných lesov a producentov, aby sa zaistila účinná implementácia opatrení na ochranu lesov.

Zároveň podotkol, že toto zvyšovanie „musí isť ruka v ruke s nástrojmi krížového plnenia, aby sa zabezpečil súlad s biodiverzitou a inými politikami“.

Bidoverzita a ekosystémové služby

Grécky europoslanec tiež zdôraznil potrebu posilniť plány manažmentu lesov na rozvoj biodiverzity, počínajúc plnou implementáciou práva EÚ, menovite smernicami o vtáctve a biotopoch, ktoré spoločne tvoria základ európskej politiky pre zachovanie prírody.

Daľej dodal, že rozšírenie debaty o zaradení opatrení o ekosystémových službách, tak ako sa navrhuje v novej stratégii pre biodiverzitu EÚ, by sa malo týkať aj lesníckej stratégie.

Parlament vyzval Komisiu aby navrhla „spôsoby platieb“ za úkony, ktoré podporujú lesnú biodiverzitu, jej zachovanie a obnovu.

Ako príklad uviedol grécky europoslanec vlastníkov nemeckých lesov, ktorých odmeňujú vodárne či firmy na balenie vody za služby, ktoré ich lesy poskytujú pri zlepšovaní kvality vody. V takýchto prípadoch sa odmeny viažu na ceny vody pre spotrebiteľov alebo na náklady mechanických metód čistenia vody.

Arsenis zdôraznil, že v tomto prípade sa vymedzovanie cien odohráva lokálne alebo regionálne, čím sa ekosystémové služby stávajú „hmatateľnými a okamžitými“.

„Veľmi by som bol za takúto odpoveď, hlavne keď ju porovnám so vzdialenými a často špekulatívnymi trhami ako je systém obchodovania s emisiami (ETS)“ dodal.

Zaradenie lesov do schémy pre obchodovanie s emisiami

Vzhľadom na klimatickú zmenu, považuje Parlament ETS v jeho súčasnej forme za nekompatibilný s účtovníctvom LULUCF. Vyzýva preto Komisiu, aby zvážila ako najlepšie financovať uhlíkové úspory získané z týchto aktivít.

V súčasnosti sa vlastne emisie a ťažba drevnej hmoty týkajúce sa sektoru LULUCF sa nerátajú k záväzkom EÚ znížiť objem skleníkových plynov. EP požiadal Komisiu, aby najneskôr do 30. júna zvážila ako ich do týchto záväzkov zahrnúť a pripravila potrebné legislatívne návrhy.

Arsenis sa vyjadril, že výzva k návrhom o financovaní uhlíkových úspor z LULUCF aktivít „odráža všeobecný názor, že majiteľov lesov by sme mali odmeniť za správu lesov a uchovávanie uhlíka, čo sa odráža v širšej debate o ekosystémových službách“.

„V tomto kontexte zdieľam obavy mojich kolegov, ktorí vidia veľký paradox v existencii paňažnej podpory uhlíkových úspor v lesoch mimo EÚ cez Mechanizmus čistého rozvoja (CDM), ktorého ekvivalenty vo vnútri EÚ chýbajú.“

Komisia sa v októbri predloží návrh na zaradenie LULUCF do záväzkov EÚ pre redukciu skleníkových plynov.