Poslanci schválili prísnejšie limity pre priemyselné znečistenie

Zdroj: www.creativecommons.org

Výbor EP pre životné prostredie 4. mája hlasoval za návrh, ktorý mení Smernicu o prevencii a kontrole znečistenia (IPCC Directive). Rámcová smernica zlučuje a prepája 7 čiastkových smerníc, ktoré sa dotýkajú znečisťujúcich látok v priemyselnej výrobe (IED).

Cieľom návrhu je podporiť implementáciu legislatívnych opatrení, ktoré zaväzujú priemyselné zariadenia žiadať od národných úradov povolenie pre uvoľnenie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, pôdy alebo vody. Návrh obmedzuje počet prípadov, kedy môžu národné inštitúcie vydať povolenie tým zariadeniam, ktoré nevyužívajú najlepšie dostupné technológie (BATs). Návrh pridáva k existujúcim podmienkam nové, ktorými sa budú musieť v prípade schválenia riadiť národné inštitúcie pri rozhodovaní.

Uvoľnenie znečisťujúcich látok do ovzdušia, pôdy a vody návrh nedovoľuje vtedy, „ak sa nenaplnia štandardy kvality životného prostredia“. Súčasne, povolenie sa bude môcť vydať iba „v tých všetkých prípadoch, kedy to nevyústi do veľkých dôsledkov pre lokálne životné prostredie“.

Európski poslanci sa rozhodli obmedziť počet prípadov uvoľnenia znečisťujúcich látok iba na tie prípady, kde analýza preukáže, že inštalácii a využívaniu najlepších dostupných technológií bráni geografická poloha priemyselného závodu alebo špecifické lokálne environmentálne podmienky. Do tejto skupiny by sa mali zaradiť i tie prípady, kedy by pre technickú charakteristiku priemyselného zariadenia znamenalo nainštalovanie technológií neporovnateľne vyššie náklady, než by boli zisky z ochrany prostredia.

Poslanci súhlasili, aby mali členské štáty čas do polovice roka 2019 prispôsobiť svoje priemyselné spaľovne prísnejším emisným kritériám. Takýto kompromis má upokojiť vlády ktoré pôvodné ako konečný termín žiadali december 2020.

Európsky parlament bude o návrhu hlasovať v pléne v júli 2010.

Potrebu minimálnych spoločných štandardov posúdi Komisia

Výbor EP sa vzdal myšlienky stanoviť minimálne spoločné kritériá pre posudzovanie rozhodnutí, ktoré by sa uplatňovali na celoeurópskej úrovni. Členské štáty avizovali, že takýto mechanizmus by sa stal politicky nepriechodným.

Podľa schváleného návrhu, potrebu minimálnych spoločných štandardov posúdi v budúcnosti Európska komisia. Posudzovať by sa malo každé priemyselné odvetvie samostatne, z čoho vyplýva, že v prípade potreby by sa navrhovala sektorová legislatíva. Do úvahy sa budú opäť brať najlepšie dostupné technológie, miera ich využívania v praxi, ako i celkový vplyv sektora na životné prostredie.

Členským krajinám chýbajú limity pre znečistenie

Hlasovanie výboru prichádza krátko po tom, čo Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) v správe konštatovala, že približne polovica členských krajín EÚ nespĺňa aspoň jeden z limitov Smernice o národných emisných stropoch (NEC Directive). Navyše 11 krajín EÚ prekročí limity dané smernicou „o významný objem“.

Dáta EEA naznačujú, že najväčším problémom sú oxidy dusíka (NOx). V tomto smere len asi 16 krajín dosiahne stanovené limity. Situáciu spôsobujú najmä technológie v automobilovom priemysle – doprava zlyhala, pokiaľ ide o dosahovanie cieľov v oblasti obmedzovania tvorby emisií NOx, vyhlásila EEA.