Potrebuje EÚ širšiu definíciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov?

Schémy tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v EÚ sú nedostatočné, ukázal draft štúdie organizácie  Zero Waste Europe, ktorá skúmala situáciu na trhu s odpadmi v hlavných mestách 15 členských štátov EÚ.

OECD definuje rozšírenú zodpovednosť ako politický princíp, podľa ktorého je zodpovednosť za dopad vybraných výrobkov na životné prostredie prenesená z vlád, štátnych orgánov či samospráv na výrobcov týchto výrobkov.

Pri RZV teda firmy nesú plnú zodpovednosť za dopady svojich výrobkov na životné prostredie v celom ich cykle – od výberu materiálov a dizajnu nových výrobkov, cez výrobný proces, užívanie výrobkov a ich opätovné použitie až po ich ekologickú likvidáciu v okamihu, keď doslúžia.

V súčasnosti sa na Slovensku uplatňuje popri obaloch (papier, sklo, kovy, plasty) aj na elektrické a elektronické zariadenia,  batérie a akumulátory, vozidlá, a po vstúpení nového zákona o odpadoch do platnosti aj na staré pneumatiky.

Pripravovaná štúdia Zero Waste Europe, ktorá bude zverejnená v septembri  však poukázala na fakt, že napriek tomu, že až 70 percent tuhého komunálneho odpadu v EÚ je tvoreného z obalov z rôznych výrobkov, iba 45 percent z tohto odpadu pokrývajú schémy kolektívneho zabezpečovania povinností výrobcov. Navyše, iba 18 percent odpadu z obalov je zbieraného osobitne v rámci RZV schémy.  

„Je jasné, že RZV systémom po celej Európe sa nedarí obsiahnuť väčšinu výrobcov a preto existuje potenciál na reformu. Tá by bola skutočným krokom vpred, smerom k obehovému hospodárstvu a k „nulovej“ tvorbe odpadu v EÚ,“ naznačil riaditeľ Zero Waste Europe Joan-Marc Simon.

Najväčším problémom je podľa organizácie nejasná definícia RZV v európskej legislatíve a v právnych úpravách členských štátov. Reformovať by sa mali aj finančné a administratívne nástroje. Poplatky, ktoré platia výrobcovia do systému by zároveň mali odzrkadľovať celkové náklady spojené so zberom a nakladaním s odpadom.

Zero Waste Europe tvrdí, že EÚ potrebuje redefinovať RZV tak, ako ju prvýkrát pomenoval „otec RZV“ Thomas Lindhqvist. RZV by teda mala slúžiť ako „stratégia ochrany životného prostredia na dosiahnutie environmentálneho cieľa a to zníženia celkového vplyvu produktov na životné prostredie.“

Konkrétne odporúčania pre Európsku komisiu predstaví organizácia v septembri.