Priemyselné emisie zaznamenali v roku 2011 pokles

Autor: Sura Nualpradid, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

„Emisie v rámci ETS v roku 2011 klesli o vyše 2 %, a to napriek citeľnejšiemu oživeniu hospodárstva. Z tohto pozitívneho výsledku je zrejmé, že vďaka ETS dosahujeme nákladovo efektívne znižovanie emisií,“ uviedla komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaard. „Okrem toho je jasný aj dôvod, prečo je ETS aj naďalej hybnou silou nízkouhlíkového rastu v Európe. Na druhej strane ešte stále narastá rezerva nevyužitých kvót.“

Komisia pracuje na procese zníženia objemu týchto nevyužitých kvót a v súčasnosti preskúmava časový harmonogram aukcií fázy 3 s cieľom znížiť počet kvót na vydraženie v úvodných rokoch ďalšej fázy obchodovania.

V rámci prípravy na tretie obdobie obchodovania, ktoré začne 1. januára 2013 a bude trvať do roku 2020, sa systém EÚ ETS podstatne zreformoval, a to smernicou o obchodovaní s emisnými kvótami (2009/29/ES), ktorá sa prijala v rámci klimaticko-energetického balíka EÚ. Dôraz sa kládol na maximálnu aukciu emisných povoleniek.

V súčasnosti ale Komisia taktiež pripravuje zoznam priemyselných odvetví, ktoré budú môcť získať štátnu pomoc na kompenzáciu zvýšených nákladov za elektrinu, ktoré súvisia s implementáciou emisnej schémy. (EurActiv, 14.5.2012)

Firmy zväčša dodržiavajú pravidlá

Do systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS) je dnes zapojených vyše 12 tisíc elektrární a výrobných podnikov v 27 členských štátoch, Nórsku a Lichtenštajnsku. Navyše od začiatku roka 2012 sa tento systém vzťahuje aj na emisie leteckých spoločností, ktoré uskutočňujú lety na letiská v týchto krajinách a z týchto krajín.

EK ocenila, že podniky opäť vykázali veľkú mieru dodržiavania pravidiel schémy. Podiel zúčastnených zariadení, ktoré v lehote do konca apríla neodovzdali overené emisie za rok 2011 boli dve percentá, pričom ide najmú o malé zariadenia.

Svoje emisie nahlásili aj takmer všetky komerčné letecké spoločnosti, a to aj napriek tomu, že tieto emisie nie sú tento rok spojené s povinnosťou odovzdať kvóty. Členské štáty tak za minulý rok obdržali vyše 1200 správ o emisiách.

Svoje emisie z letov na území EÚ zásadne nenahlasovali aerolínie z Číny a Indie. Ide o celkovo 10 komerčných leteckých spoločností. Obe krajiny sa intenzívne bránia začleneniu ich prepravcov do európskej schémy.

Mesiac na nápravu

Komisárka dala v utorok (15.5.) ôsmim čínskym a dvom indickým spoločnostiam mesiac na to, by svoje emisie CO2 nahlásili. V opačnom prípade môžu čeliť sankciám zo strany krajín EÚ. Hedegard ale nešpecifikovala možné sankčné kroky, ani ktoré aerolínie presne porušili pravidlá systému.

Podľa predchádzajúcich vyjadrení  zástupcov leteckého sektora by firmy mohli byť potrestané napríklad zákazom práva na pristátie, avšak tu by hrozilo zavedenie odvetných opatrení zo strany Číny a Indie.

Hedegaard dodala, že predstavitelia EÚ naďalej s oboma štátmi rokujú na pôde Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) a v júni očakáva návrhy ako rozriešiť súčasný spor o emisie z letectva.

„Venujeme veľa času a energie nájsť cez ICAO globálne riešenie,“ povedala komisárka na tlačovej konferencie. „Tvrdo na tom pracujeme.“

Viac medzinárodných kreditov

Komisia tiež upozornila na nárast rezervy nevyužitých kvót o približne 450 miliónov, čoho dôvodom má byť minuloročné rekordné využívanie medzinárodných kreditov. Do obehu sa totiž uviedlo o vyše 900 miliónov viac kvót, než sa odovzdalo na využívanie podľa pravidiel za obdobie 2008 – 2011.

Prebiehajúce druhé obdobie obchodovania v rámci EU ETS (2008 – 2012) sa prekrýva s obdobím, počas ktorého musia priemyselné krajiny splniť svoje ciele podľa Kjótskeho protokolu v oblasti znižovania emisií CO2.

Podniky si môžu časť svojich emisií kompenzovať investíciami do znižovania emisií v rámci flexibilných mechanizmov Kjótskeho protokolu. Tieto takzvané certifikované zníženia emisií (CER) tvorili v období 2008-2011 až 5,8 % všetkých odovzdaných emisných kvót, t.j. spolu sa takto využilo 456 miliónov jednotiek. Až 59 % celkového využitia sa uskutočnilo v Číne, 17 % v Indii, 13% v Južnej Kórei, 6 % v Brazílii a zvyšných 6 % tvorili CER s pôvodom v ďalších 20 krajinách sveta.

Bezodplatne pridelené emisné kvóty alebo kvóty zakúpené v aukciách tvorili 93 % kvót odovzdaných v rokoch 2008 – 2011.