Situácia s odpadom v Kampánii sa zlepšuje príliš pomaly

Zdroj: Flickr; autor: Anna Smolińska

Príkladom kam až môže zájsť neschopnosť nájsť efektívny a transparentný lokálny systém nakladania s odpadom naďalej zostáva okolie talianskeho mesta Neapol. Na odporúčanie komisára EÚ pre životné prostredie Janeza Potočnika, Komisia koncom septembra zaslala Taliansku formálnu výzvu, v ktorej Rímu pripomenula jeho záväzky a potrebu prijať opatrenia na vykonanie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ z marca 2010.

Podľa súdu zo sídlom v Luxemburgu totiž Taliansko neprijalo všetky opatrenia nevyhnutné pre odstraňovanie odpadu v regióne, situácia ohrozuje ľudské zdravie a ničí životné prostredie. Ak Taliansko neprijme oparenia, Komisia môže prípad opäť predložiť na súd a požiadať o rozhodnutie o finančných sankciách.

Občania protestujú už od 90. rokov

Odpadkové krízy v Neapole a okolitých oblastiach trvajú už od 90. rokov. Od roku 1994 do začiatku roku 2008 bol v Kampánii vyhlásený stav núdze, vyhlásený z dôvodu nasýtenia miestnych zariadení na spracovanie odpadu. Viaceré štúdie v regióne, vrátane od Svetovej zdravotníckej organizácie, preukázali, že akumulácia odpadu, nelegálneho i legálneho, komunálneho i priemyselného, kontaminovala pôdu, vodu a ovzdušie s množstvo toxických znečisťujúcich látok, vrátane dioxínov.

Kontaminácia regiónu je podľa združenia CEECEC jasným výsledkom skorumpovaných postupov pri nakladaní s odpadom, ktoré umožnili využívanie subdodávateľských zmlúv so súkromnými konzorciami, nedodržiavania práva a pretrvávajúci nelegálny trh nakladania s odpadom, ktorý súvisel s toxickým odpadom vyrábaným v podnikoch na severe Talianska.

Vláda nebola schopná situáciu vyriešiť a prijímané opatrenia naopak často viedli k zvýšeniu nespokojnosti občanov. Miestne komunity tak naďalej organizujú protesty proti vláde, ktorá ich dlhodobo vylučovala z rozhodovacieho procesu.

Občianske organizácie uvádzajú, že komunálny i nebezpečný odpad bol spočiatku prepravený a opustený na čiernych skládkach. S rastúcim trhom sa však systém stal kompexnejším. Zásielky odpadu do Kampánie dočasne čakali v niekoľkých skladoch, kým neskončili pod zemou, na povrchu alebo vo vodných tokoch. Na papieri pritom zapojené spoločnosti vykázali, že odpad „spracovali“.

V roku 2007 sa situácia vyostrila a ukázali sa systematické chyby pri implementácii Regionálneho plánu odpadového hospodárstva. Komisia začala zisťovať zlú implementáciu platnej smernice 2006/12/ES o odpade.

Sieť pre nakladanie s odpadom stále chýba

V roku 2010 Súdny dvor EÚ odsúdil Taliansko za neprijatie adekvátneho a integrovaného systému nakladania s odpadom v Kampánii. Napriek tomu, že od súdneho rozhodnutia došlo k určitým zlepšeniam, región Kampánia stále nemá vybudovanú adekvátnu sieť zariadení pre nakladanie s odpadom. Opakujúce sa problémy sú so zberom i zneškodňovaním odpadu v Neapole i ďalších okolitých obciach. V dočasných skladoch na svoje konečnú likvidáciu alebo zužitkovanie stále čaká 6 miliónov ton starého zabaleného odpadu. Pritom každodenná produkcia odpadu sa, samozrejme, nezastavila.

V období január – jún 2011 talianske úrady predložili niekoľko návrhov plánu nakladania s odpadom, ktoré by poskytli rámec pre nainštalovanie zariadení nevyhnutných pre dodržanie súdneho rozhodnutia. Avšak ich vyhodnotenia ukazujú, že väčšina z týchto predpokladaných inštalácií má od reálneho vybudovania ďaleko a časové rozvrhy, ktoré talianska úrady navrhujú sú často príliš vágne.

Začiatkom februára poslanci Európskeho parlamentu schválili rezolúciu, v ktorej tiež podčiarkli potrebu bezodkladne a plne transponovať legislatívu EÚ, zlepšiť transparentnosť pre boj s organizovaným zločinom, ktorý je zapojený, a opäť si získať dôveru miestnych obyvateľov. Europoslanci kritizovali rozhodnutie otvoriť skládky v chránených pásmach (napr. Národnom parku Vezuv) o potvrdili, že regionálne fondy EÚ by sa mali opäť sprístupniť až po tom, čo taliansk úrady predstavia plán pre dodržiavanie komunitárnych pravidiel.

Komisia preto vo svojej poslednej výzve zdôraznila, že prijatých bolo stále príliš málo opatrení, ktoré by zaistili hladký manažment nakladania s odpadom v Kampánii, a to aj pre prechodné obdobie, kým sa nesprevádzkujú všetky zariadenia.