Skládkovanie odpadov bude drahšie

Z odpadov vyprodukovaných na Slovensku v minulom roku, skončilo viac ako 46 % na skládkach, pričom v prípade komunálneho odpadu to bolo viac než 74 %. Miera skládkovania na Slovensku je v porovnaní s priemerom v EÚ (približne 23 %) oveľa vyššia. Naopak v krajinách ako Holandsko či Dánsko sa takmer všetok odpad recykluje, zhodnocuje materiálne alebo energeticky, prípadne kompostuje.

Zmenu v prospech vyššej recyklácie a zhodnocovania by mohla priniesť novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadkov, ktorú minulý týždeň schválil parlament. Od januára 2014 prinesie táto novela v niektorých prípadoch vyššie ceny za ukladanie odpadu na skládkach, predovšetkým pre priemysel.

Držiteľ odpadov bude povinný recyklovať odpad pri svojej činnosti a odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu iným subjektom. Firmy, ktoré recyklujú, tak nebudú platiť zvýšené poplatky za ukladanie odpadov.

Podobný princíp má platiť aj v prípade obcí. Pokiaľ ich obyvatelia budú separovať, nebude potrebné zvyšovať im poplatky, uviedlo ministerstvo životného prostredia. Popri finančnej motivácii ale bude veľkú rolu zohrávať aj osveta u obyvateľov a dostupnosť zbernej siete.

Pri príprave návrhu zákona bolo zohľadnené marcové Memorandum o porozumení uzatvorené vládou SR so spoločnosťou U.S. Steel Košice. Na jeho základe sa pri zvyšovaní poplatkov za zneškodňovanie odpadu na skládkach zohľadňujú špecifické podmienky subjektov, ktoré vlastnia a prevádzkujú skládky pre vlastný odpad.

Prerozdelenie príjmov

Novela mení aj prerozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ktorý je určitou formou kompenzácie obci za to, že skládka na jej území zhoršuje lokálne životné prostredie. Ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, bude platiť pomerné rozdelenie príjmov k veľkosti územia, ktoré skládka odpadov/odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

Novela pamätá aj na tzv. tranzitné obce – pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží aj obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke.

Príjmy z uloženia odpadov sa majú použiť predovšetkým v oblasti odpadov a v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva, ktoré zaviedla európska odpadová legislatíva, ale  po novom sa budú môcť použiť aj na iný účel, ako je odpadové hospodárstvo obce, napr. na zlepšenie životného prostredia v obci.

Popri novele o poplatkoch za uloženie odpadov poslanci schválili aj tzv. baterkovú novelu zákona o odpadoch, tiež s účinnosťou od nového roka. Reagovali ňou na infringement zo strany Európskej komisie pre jej nesprávnu transpozíciu. Zavádza sa rozšírená zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia budú niesť všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov.