Slovensko má problémy so smernicou o elektroodpadoch

Zdroj: Wikipedia

Smernica z roku 2012 mení celý systém nakladania s odpadmi z elektrických a elektronických zariadení, ako sú napríklad chladničky, mobilné telefóny či počítač.

Jej hlavným cieľom je znížiť nepriaznivý vplyv takýchto odpadov na zdravie ľudí a životné prostredie. Elektroodpad totiž často obsahuje látky a komponenty, ktoré sa v prípade zlého nakladania môžu stať zdraviu nebezpečnými.

Ročne Európania vyprodukujú až približne 9 miliónov ton takéhoto odpadu pričom toto číslo by mohlo podľa odhadov do roku 2020 narásť až na 20 miliónov ton ročne.

Slovensko malo smernicu prebrať do svojej legislatívy najneskôr do 14. februára 2014. Túto lehotu však nestihlo a preto Komisia zaslala koncom marca formálnu výzvu nasledovanú takzvaným odôvodneným stanoviskom.

Dôvodom meškania je celková revízia slovenského odpadového hospodárstva. „MŽP v roku 2013 rozhodlo, že transpozícia predmetnej smernice bude v rámci nového zákona o odpadoch. Nový zákon o odpadoch sa pripravoval počas rokov 2013 a 2014 a účinnosť mal nadobudnúť 1. januára 2015. Nakoľko zákon bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, predĺžil sa legislatívny proces jeho prijímania,“ vysvetlil pre EurActiv hovorca rezortu Maroš Stano.

Ministerstvo považuje konanie Komisie už len za formalitu. „V súčasnosti je už zákon zverejnený v zbierke zákonov pod číslom 79/2015 Z.z. a následne MŽP SR začína notifikačný proces transpozície smernice EP a Rady č. 2012/19/EU (pozn. editora: smernica o elektroodpade). Prijatím nového zákona bol proces "Odôvodneného stanoviska" voči SR vyriešený,“ dodal hovorca MŽP.

Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorá má problémy s implementáciou smernice o elektroodpadoch. Komisia v podobnej veci koncom apríla zaslala predvolanie pred Súdny dvor aj Poľsku a Slovinsku.

Európska exekutíva tvrdí, že tieto krajiny nezvládli prebrať do svojej legislatívy nové ustanovenia smernice, ktoré zásadným spôsobom menia nakladanie s elektroodpadom. V prípade, že Súdny dvor uzná argumenty Komisie hrozí Poľsku a Slovinsku za omeškanie pokuta až vo výške 71 610 eur  a  8 408 eur na deň, až do chvíle kým nebudú potrebné ustanovenia plne implementované.